Nicotine

undefined

Wat is Nicotine?

Nicotine is een giftige stof die in kleine hoeveelheden bij inname een ontspannende werking heeft. Nicotine komt met name voor in de tabaksplant en in veel geringer mate in andere planten van de nachtschadefamilie. Met name in aubergines, aardappelen en tomaten.
Nicotine is vernoemd naar Jean Nicot de Villemain (Nîmes, 1530 – Parijs, 4 mei 1604[) Frans ambassadeur in Portugal. Hij stuurde in 1560 snuiftabak naar de koningin Catharina de' Medici om haar zoon Frans II van hoofdpijn af te helpen. Destijds werden aan tabak geneeskrachtige eigenschappen toegekend. De hoofdpijn verdween niet maar Het snuiven van tabak beviel Frans wel. Overigens heeft Jean Nicot de Villemain nooit geweten dat nicotine verantwoordelijk is voor de effecten van tabak. dat werd pas honderden jaren later ontdekt.
Posselt en Reiman ontdekten in 1828 dat nicotine verantwoordelijk is voor de effecten van tabak en wisten nicotine te isoleren.
In 1895 werd de structuurformule van nicotine bepaald door Adolf Pinner. Deze omschrijft Nicotine als een scheikundige verbinding tussen 10 koolstofatomen, 14 waterstofatomen en 2 stikstof atomen. Vanwege de koolstofatomen hoort nicotine tot de zogenaamde organische verbindingen. alle levensvormen bevatten koolstof.

Hoe wordt nicotine gebruikt

Nicotine wordt gebruikt door het roken of inhaleren van tabaksrook, via het branden van sigaretten, sigaren of pijp.of door het te verdampen door middel van een e-sigaret Tabak kan ook worden gesnoven via snuiftabak of gekauwd via pruimtabak.

Wat is het effect van gebruik van nicotine?

Na het roken van een sigaret, voelt een roker zich door de nicotine prettig, ontspannen en rustig. Ook heeft hij het gevoel alerter te zijn. Zijn eetlust is minder en zijn hartslag kan wat verhoogd zijn.
Nicotine is even verslavend als heroïne. Voor de gebruiker betekent dat, dat het moeilijk is een dag door te brengen zonder te roken. Voordat mensen gestopt zijn met roken doen zij gemiddeld 6 stoppogingen.
Hoe komt het nu dat nicotine zo verslavend is?
Nicotine lijkt sterk op het van nature in onze hersenen en lichaam voorkomende acetylcholine een neurotransmitter . Ons zenuwstelsel ziet geen verschil tussen acetylcholine en nicotine. Acetylcholine zorgt er ook voor dat onze hersenen dopamine aanmaken. dopamine is een andere neurotransmitter, die ervoor zorgt dat je je prettig voelt. Nicotine doet hetzelfde.
Nu is het zo dat er in ons lichaam en zenuwstelsel een evenwicht heerst. Wanneer er door het regelmatig roken nicotine in ons zenuwstelsel gepompt wordt, zorgt dat er voor dat onze hersenen teveel dopamine aanmaken. Dat zal bewerkstelligen dat onze hersenen minder gevoelig (lees: door het aantal dopaminereceptoren verminderen). worden voor dopamine. Minder dopaminereceptoren in de hersenen zullen er weer toe leiden dat de hersenen van nature minder acetylcholine gaan aanmaken.
Stelt u zich nu een beginnende roker voor, die begint met alleen in het weekend te roken. Ook dan zal het effect zijn dat de hersenen het aantal dopaminereceptoren verminderen.
Wanneer de beginnende roker op maandag, dinsdag en woensdag niet rookt zal er niet teveel dopamine worden aangemaakt maar minder dan voorheen gewoon was, want er zijn immers minder dopaminereceptoren en minder acetylcholine. Hierdoor zal de persoon een minder prettig gevoel ervaren dat alleen maar weggaat wanneer er door toevoeging van nicotine een teveel aan dopamine wordt aangemaakt door te gaan roken.

Er is vastgesteld dat er na gebruik van 15 tot 20 sigaretten bij de gemiddelde persoon een nieuw evenwicht tot stand is gekomen dat er was voordat de persoon begon met roken.
De vermindering van het aantal dopamine receptoren komt heel snel tot stand komt(enkele weekenden) maar het herstel van het oorspronkelijke aantal receptoren vordert maar zeer langzaam (na jaren) en in sommige gevallen helemaal niet herstelt. Dat is ook de reden dat veel rokers na jaren gestopt te zijn nog steeds terugverlangen naar roken.

Het effect van roken op gezondheid

Het roken van tabak leidt bij veel mensen tot COPD, longkanker, andere vormen van kanker, schade aan hart en bloedvaten. Volgens de WHO sterven er wereldwijd jaarlijks meer dan 7 miljoen mensen aan de gevolgen van roken. Bij ruim 6 miljoen van de sterfgevallen zijn de gevolgen van het eigen tabaksgebruik de doodsoorzaak. De resterende 890.000 sterfgevallen zijn niet-rokers die overlijden aan de gevolgen van meeroken. In Nederland schat men dat er jaarlijks 20.000 mensen sterven aan de gevolgen van roken. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen hiervan. Gemiddeld sterven rokers tien jaar eerder dan niet-rokers. Nicotine is daarom de meest gevaarlijke schadelijke drug.
Een aantal wetenschappelijke studies stellen dat er in tabak ongeveer 4000 giftige stoffen zitten. Voor een deel zijn deze stoffen toegevoegd door de tabaksproducenten. Voor een deel komt dat doordat verbrandingsproducten vrijwel allemaal toxisch zijn.
Daarbij komt dat nicotine zelf een giftige stof is. Een halve gram nicotine is genoeg om een volwassene te doden. Per sigaret krijg je daarvan 2/500 gram nicotine binnen. In te hoge dosis kan nicotine zorgen voor speekselvloed, een zere keel, opvliegers, opwinding, epileptische aanvallen, voor misselijkheid, duizeligheid en braken.
Nicotine wordt gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij kippen, in ongedierte bestrijdingsproducten bij gewassen en is daardoor een belangrijke oorzaak van de massale sterfte bij bijen.

De maatschappelijke kosten van roken

Ondanks dat bekend is dat roken schade veroorzaakt aan alle organen De kans op hart en vaatziekte en beroerte en de kans op longkanker bij mannen en vrouwen 25 keer groter maakt 2 tot 4 doet toenemen, worden niet alle bezoeken van rokers aan de huisarts of ziekenhuis direct in verband gebracht met roken.
De jaarlijkse zorgkosten voor ziekten die door roken zijn veroorzaakt, bedragen volgens het Chronisch Ziektemodel bijna 3 miljard euro. Dit is 3,8% van de totale zorgkosten. Tegenover dit bedrag staan de inkomsten van de overheid via accijns op tabak: jaarlijks 2,5 miljard euro. Deze accijns is in zeker zin een perverse prikkel voor de maatschappij om roken in stand te houden ondanks alles campagnes die roken bij gebruikers zou moeten ontmoedigen.
Rokers zijn jaarlijks zijn per jaar gemiddeld bijna 11 dagen vaker ziek dan niet rokers. Andere kosten die ik niet kon terugvinden in de cijfers zijn de kosten van zieke familieleden. Een partner, ouder of kind die ernstig ziek zijn tgv roken of overlijden? Wat is de impact qua gezondheidsschade ziekteverzuim op de overige gezinsleden?

Zeker is dat de maatschappelijke kosten van roken hoog zijn. Het NRC publiceerde in februari 2017 een artikel over deze maatschappelijke kosten. In dat artikel werden de netto kosten geschat op 33 miljard euro per jaar

De ontmoediging van roken

Nadat de Duitse arts Fritz Lickint 1929 een statistisch verband tussen roken en longkanker heeft gevonden en in 1939 en in 1943 Tabak und Organismus publiceerde, is men in Duitsland begonnen tabaksgebruik en roken te ontmoedigen. Daarna zijn talrijke onderzoeken gepubliceerd die wezen op een verband tussen tabak en kanker.
Hoe ging dat in Nederland? Ondanks dat in Nederland de gezondheidsraad in 1957 wees op de gevaren van roken duurde het tot 1988, dat de tabakswet tot stand kwam. Die wet was toen nog een compromis tussen economie, ideologie en volksgezondheid, waarbij volksgezondheid aan het kortste eind trok. Pas in 2002 werd de Tabakswet aangepast en kwam ze volledig in dienst te staan van het beschermen van de volksgezondheid. Dit was de grote verdienste van Minister Els Borst, die daarbij de confrontatie met de tabaksindustrie niet had geschuwd Marc Willemsen(2017).
Tot dan toe herinneren wij ons vooral provo Robert Jasper Grootveld die in 1961 begon met anti-tabak acties in Amsterdam en timmerde'Stichting Volksgezondheid en Roken', (STIVORO) gesteund door dringende oproepen van longartsen van 1974 tot 2013 zonder al teveel succes aan de weg voor een rookvrije toekomst.
Vanaf deze genoemde wijziging van de Tabakswet, volgden de maatregelen om roken te ontmoedigen elkaar in een steeds hoger tempo op: Rookverbod werkplek, openbaar vervoer, volledig, reclameverbod, leeftijdsgrens 18 jaar, invoering bestuurlijke boetes voor handhaving. Het onaantrekkelijk maken van verpakkingen van rookwaren met waarschuwingen.

Effect tabak ontmoediging
In Nederland rookte in 2017 17,2 % van de volwassenen dagelijks. Wij komen van ver immers in de jaren vijftig rookten 90% van de Nederlandse mannen. In 2017 was dat iets meer dan 19%.
Deze dalende trend van het aantal rokers in Nederland houdt nog steeds aan. Debet hieraan zijn gezondheidsredenen. Mensen beseffen steeds meer dat je van roken ernstig ziek kunt worden en eerder dood gaat. Een tweede belangrijke redenen zijn financiële redenen. Ook in 1958 toen een pakje sigaretten nog drie kwartjes kostte, ging het om een aanmerkelijk bedrag. Vandaag de dag zou dat omgerekend ongeveer €2,38 zijn. Dat bedrag hield destijds 9 op de tien mannen niet van het roken af. Een pakje sigaretten kost echter vandaag de dag meer dan € 7,- en dat is different koek in het vocabulaire van niet roker, trainer Louis van Gaal. De prijs van tabak doet het hem. In Australië waar de prijs van een pakje sigaretten in 2019 ongeveer €17,50 kost, roken slechts 13% van de mannen. In Zweden is men nog verder met het ontmoedigingsbeleid van nicotine daar rookt nog maar 7% van de bevolking. In de onderstaand tabel is een geleidelijk teruggaande trend te van het percentage volwassen rokers. De geleidelijkheid van de daling laat echter ook zien hoe taai een rookverslaving is ondanks dat alle rokers al jaren weten dat het tien jaar van hun leven scheelt en dat zij 50% kans lopen op longkanker COPD en nog een heleboel andere ellendige kwalen, gaan zij door met roken.

Hoe herken je een roker?

Zijn er herkenbare signalen die wijzen op een rookverslaving. Ik herinner mij een gebeurtenis in mijn studententijd.Samen met mijn echtgenote was ik op bezoek bij een bevriend stel. Het werd nogal laat. Ongeveer kwart over drie in de ochtend wilden mijn echtgenote en de mannelijke wederhelft van het bevriende stel nog een shaggie opsteken. Echter beiden hadden niets meer voorradig. Vervolgens zetten beiden de hele woning op zijn kop om toch nog ergens rookwaar te vinden. Wanneer je dat geen kenmerk van verslaving noemt.
Kun je het aan iemands uiterlijk zien?. Bekend zijn de verkleuringen aan de wijsvinger waarmee de sigaret wordt vastgehouden. Minder opvallend maar wel duidelijk is dat de gelaatskleur van rokers er iets geliger of grauwer is. De adem van een roker doet denken aan de lucht van een asbak

Nicotine wel of niet toestaan?"

Het is natuurlijk aan niemand uit te leggen dat de enorme maatschappelijke en gezondheidsschade door Nicotine van netto 33 miljard euro jaarlijks, toegestaan wordt en de veel kleinere maatschappelijke en gezondheidsschade door drugs van 2,3 miljard euro niet toegestaan wordt. OK wij kennen de liquidaties door criminele drugs organisaties en deze zijn natuurlijk schokkend en tasten de rechtstaat aan maar hoe zit het dan met de bijna 20000 doden als gevolg van nicotinegebruik en de nog veel groter in aantallen mensen die dagelijks worstelen met hun gezondheid ten gevolge van nicotine?
Appelen en peren met elkaar vergelijken hoor ik u zeggen maar feit blijft dat het aantal doden en ik noem het nu even gewonden, door nicotine vele en vele malen groter zijn dan het aantal doden gerelateerd aan drugs.
Waarom dan doorgaan met nicotine ontmoedigen en niet verbieden? Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor alcohol Een ander logische vraag is waarom drugs net als nicotine en alcohol niet legaliseren? en een overeenkomstig ontmoedigingsbeleid voeren. Wanneer wij bedenken dat ongeveer 1,6 miljard euro van de maatschappelijke kosten van drugs direct tot stand komt door politie en juridische kosten, geweldmisdrijven, detentie derving van accijns en ondermijning van de rechtsstaat. En dat de kosten nicotine en alcohol helemaal niets te maken hebben met criminaliteit,is helemaal onlogisch waarom drugs niet even legaal zouden kunnen zijn als nicotine en alcohol.

Verbieden nicotine

Wanneer het aan de longartsen Pauline Dekker, Wanda de Kanter en strafrechtadvocate Benedicte Ficq ligt worden de producenten van tabak en sigaretten strafbaar gesteld. Wanneer dat zou gebeuren zal natuurlijk ook het roken van tabak strafbaar gesteld worden. Gezien de vraag die er naar nicotine is, is dat dan natuurlijk een vette kluif voor criminelen of noem het een gat in de markt en dan worden de maatschappelijke lasten van nicotine nog groter dan de 33 miljard die ze nu zijn. Mijn advies houdt het bij het duurder maken van tabak, beperk verkooppunten en besteed de nodige aandacht aan jongeren wijzen op de gevolgen een rookverslaving. In Zweden zitten ze al op 7% van de volwassenen die roken. Dat moet in Nederland ook kunnen.

Nicotine als sociaal cultureel fenomeen?

Nog niet zo lang geleden was roken wijd verbreid. Wanneer je niet rookte hoorde je er niet echt bij. Allerlei kunstenaars,intellectuelen zoals Bertrand Russell en Iris Murdoch lieten zich fotograferen met een sigaret of pijp.
Een verjaardagspartijtje was niet echt een feestje wanneer je niet overal uitnodigend in bekers sigaretten aantrof of de gastheer je niet trakteerde op een sigaar.
Overal werd gerookt door onderwijzers of leraren bij de kinderen in de klas. De huisarts die je al rokend ontving of de tandarts rokend tijdens de behandeling. In de trein, in het vliegtuig in de cafés restaurants, op het werk en voor en na de seks.

Ouders rookten in het bijzijn van hun kinderen. Zwangere vrouwen rookten tijdens zwangerschap door. Tijdens vergaderingen stonden de ruimten blauw van de rook. In de ziekenhuizen waren speciale rooklokalen.
Ik herinner me nog uit mijn kindertijd dat het toilet van mijn ouders vaak nog stonk naar de unieke combinatie van stront en scherpe rook van de sigaretten, die ze tijdens de stoelgang weg paften. Het van elkaar overnemen van de sigaret voor een trekje, zag ik tegelijkertijd als als behoefte en een liefdevol gebaar.
Overal trof je de geraffineerde reclames en namen aan van sigarettenmerken, die zich afficheerden met afkomst, mannelijkheid, vrijheid, ontdekkingsreizen stoerheid,vrouwelijkheid, dure herenclubs, maatschappelijke verworvenheden of exotische dromen. Denk maar aan "de wereld van Peter Stuyvesant" de gouverneur van Nieuw Amsterdam, het huidige New york. Een Slogan die er bij mij nooit meer uitgaat was een Duitse slogan"Peter Stuyvesant der Duft der grosse weite Welt. Maar ook de namen "Lexington: De stad waarin de wet heerst" of "Pall Mall, de dure Londense herenclub" , Marlboro dat verwees naar een cowboy op een paard, "Camel, wat verwijst naar het woestijnen, en karavanen van kamelen en dromedarissen. Lucky strike Lucky Strike verwijst naar de goudgravers die zeiden dat ze een "Lucky Strike" hadden.
Voor mijn vader moest ik altijd "Wings" halen met daarop een vleugeltje. Later stapte hij over op "North State", Als jochie van 7, wist ik niets van de betekenis van die namen maar de klank ervan heb ik nooit meer vergeten.
De sigarettenverpakkingen waren zonder uitzondering ware kunstwerkjes, die wanneer je het celofaan van de verpakking openden een heerlijke tabaksgeur verspreidde. Blijf er dan maar eens van af. In mijn studententijd rookten de types waar je tegenop keek Gauloises, de zwaarste tabak die er was of shag. In de bioscoop had je gezien hoe stoere cowboys of detectives een shaggie rolden. Dat wilde je natuurlijk ook erbij horen. en zo kwam het dat iedereen er onbekommerd op los rookte.

Wisten ze dan niet beter? Natuurlijk wel. De kennis dat roken schadelijk is voor de gezondheid, was ook in de jaren vijftig, zestig en zeventig algemeen bekend.
Een kenmerk van verslaving is echter dat je vergoelijkt, wegkijkt, rationaliseert en bagatelliseert. "Mijn opa die 85 werd heeft zijn hele leven als een ketter gerookt."

Zelf ben ik nooit aan roken begonnen ondanks dat mijn beide ouders rookten en dat ik al op vijfjarige leeftijd meedeed met stiekem met vriendjes een trek aan een sigaret nemen. Ik hoefde er niet zo nodig bij te horen. Bovendien realiseerde ik me dat ik als gevoelig zijnde voor astmatische bronchitis, ik een grotere kans had op een ernstige longziekte wanneer ik zou gaan roken. Wel zag ik al mijn vrienden en vriendinnen met roken beginnen en een aantal aan de gevolgen overlijden. Vele keren heb ik tevergeefs geprobeerd hen aan te moedigen te stoppen met roken.
Ondanks dat niet meer zoals in de jaren zestig meer dan 50 % van de Nederlanders rookt en het aandeel van de rokers belangrijk minder is, zit roken nog diep in de samenleving verankerd en de kans dat jonge mensen beginnen met roken en blijven roken nog steeds groot. Mijn echtgenote stopte blijvend met roken enkele jaren voor zij zwanger werd. Ondanks dat wij beiden niet roken, zijn onze beide kinderen wel begonnen met roken.

Links

Does smoking increase sick leave?
Stoppen met roken: feiten en cijfers
Maatschappelijke effecten
opbrengst van accijns op tabak blijft teleurstellend
How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in the nineteenth century
aantal-rokers-in-nederland-daalt-steeds-verder>aantal rokers in Nederland daalt steeds verder
louis-van-gaal>Louis van Gaal
Van Gaal: That's different cook
sigarettenprijzen in Nederland en elders
En toen...rookten we full speed verder.
Prevalence of smoking adults
Een pakje sigaretten in Australië gaat 20 euro kosten
Geschiedenis_Tabaksontmoediging
Omzet xtc en speed hoger dan Albert Heijn
Nederland wereldmarktleider synthetische drugs
Verbetersignalement Pijn op de borst (verdenking) stabiele angina pectoris
Wat roken de samenleving kost

videos:

waarom is roken zo verslavend
Hoeveel geld gaat er om in de coke industrie?