Filosofie

Filosofie onderzoekt het leven van mensen in relatie tot de wereld waarin zij leven. In het bijzonder onderzoekt de filosofie de overtuigingen en dogma's die mensen hebben ontwikkeld over zichzelf en hun plaats in de wereld. De filosofie erkent daarbij geen enkele waarheid a priori.

Filosofie is zo oud als de mens zelf
Te bewijzen is het niet maar mensen hebben altijd nagedacht over zichzelf, hun bestaan en over hun begrippen en hun plaats in de wereld. Het is een vraag die altijd actueel zal blijven. De Griekse filosoof Plato onderzocht al duizenden jaren geleden allerlei bestaande begrippen zoals: Wat is liefde? Wat is rechtvaardigheid? Wat is moed? Wat is vriendschap? Wat is mededogen?

filosofie tegen wil en dank
Nadenken over het leven en onze wereld wordt niet persé op prijs gesteld. Samenlevingen zijn geneigd aan dogma's vast tehouden. Filosofen stellen dogma's en overtuigingen ter discussie. Dat kan leiden to een conlict met de samenleving. In het geval van Socrates, een filosoof die niets anders deed dan alles ter discussie te stellenen, leidde dat tot een rechtszaak waar hem werd verweten dat hij de jeugd van Athene bedierf en uiteindelijk tot het oordeel dat hij via de gifbeker ter dood gbracht werd. Andere filosofen die sympathieseerden met Socrates vloelden zich hierdoor zo bedreigd dat zij Athene ontvlichtten.

Plato
Plato was een van de filosofen die in ballingschap gingen na de veroordeling van Socrates. Plato beschouwde Socrates als zijn leermeester.
Plato was een van de eerste filisofen die zijn filosofie uitgebreid op schrift stelde. Bijzonder aan zijn manier van filosoferen zijn fictieve dialogen tussen zijn leermeester Socrates met bekene Atheense inwoners. In deze dialogen stelt Socrates aan bekende inwoners van Athene zoals Alkibiades vragen over begrippen zoals rechtvaardigheid en moed. De antwoorden die werden gegeven werden vervolgens opnieuw bevraagd door Socrates. Op deze manier werden deze Atheners gedwongen na te denken over deze begrippen en er niet zonder meer van uit te gaan dat dat zij de betekenis echt kenden, laat staan dat zij een overeenkomst hadden over de betekenis.

Filosofische methodes
In de loop van de tijd zijn er veel filosofische methodes ontwikkeld om onze kennis te verfijnen met als doel het handelen van mensen steeds bewuster te laten verlopen, zichzelf beter te leren omschrijven en hun plaats in de wereld beter te organiseren.
De filosoof kant Kant stelde zich bijvoorbeeld vier vragen: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat is de mens? Wat mag ik hopen?
Je kunt zeggen dat filosofie is als een palimpsest ofwel perkament waarvan de oude tekst is af geschraapt en wordt beschreven met een nieuwe tekst. Het is echter boud te veronderstellen dat de nieuwe teks niet meer veranderd of verbeterd kan worden.