Naar duurzame circulaire voeding


Bij de Nederlandse regering is het besef doorgedrongen, dat het radicaal anders moet met landbouw, veeteelt en visserij. Dat is te zien in de visie van het ministerie van landbouw,natuur en voedselkwaliteit
Er is in Nederland een dreigende teloorgang van landbouwgronden door de wijze van bemesting, Er is een sterke afname van de biodiversiteit door schaalvergroting en onkruidbestrijding op akkers en weidegronden. De drinkwatervoorziening komt in gevaar door de vervuiling van de bodem met kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen. De broeikasgassen die door de wijze van productie ontstaan, zullen zorgen voor een opwarming, die toenemende droogte en mislukken van oogsten zal veroorzaken.
De toekomst van de voedselvoorziening moet veilig gesteld worden door over te stappen op kringlooplandbouw: Bij kringlooplandbouw ligt het accent op het sluiten van kringlopen van mineralen en grondstoffen. Het duurzaam beheren van de bodem en het minimaliseren van emissies staan centraal en natuur inclusieve landbouw .
Men denkt dit te kunnen bereiken door:

  • strokenteelt,
  • agroforestry,
  • moderne veredeling en
  • geïntegreerde gewasbescherming,
  • inzet van laagrisico-middelen
  • permacultuur
  • sensortechnologie

Onkruidbestrijding gebeurt met mechanische of ecologische technieken . De inzet van chemische middelen geldt als laatste precisieingreep .
Inmiddels zijn we op weg naar
het deltaplan biodiversiteitsherstel ,
het deltaplan agrarisch waterbeheer deltaplan agrarisch waterbeheer,
verduurzaming van de visserij door het MSC-keurmerk, bewegingen rond weidemelk en nieuwe vormen van pluimveehouderij, Boer Bewust, Stichting Veldleeuwerik, Beter Leven Keurmerk.

Hoe kunnen de voornemens van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getoetst worden? Dat kan door telkens het antwoord te geven op de volgende 10 vragen.
1. Komen er gesloten kringlopen tot stand, zijn er minder emissies en minder van verspilling van biomassa in het voedselsysteem?
2. Gaat de visserij bij minder schade toebrengen aan de natuurlijke omgeving?
3. Krijgen de boeren een stevige onderhandelingspositie tegenover de grote retailbedrijven zoals Jumbo, en Albert Heijn?
4. leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik?
5. bevorderen een bloeiende regionale economie van het platteland?
6. Worden de ecosystemen water, bodem, lucht,biodiversiteit van het boerenlandschap gezonder?
7. Verbetert het dierenwelzijn?
8. gaan alle burgers de waarde van voedsel dat door boeren geproduceerd wordt waarderen?
9. Welke bijdrage gaat Nederland internationaal leveren aan oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen?
10. Welke criteria zijn er voor voedselveiligheid