Kan AI intelligenter zijn dan de mens?

Dit artikel is in ontwikkeling en de inhoud en kan dagelijks worden aangepast.
Kritiek Ervaringen en bijdragen zijn welkom en kunnen gemaild worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wanneer uw bijdrage aan het artikel geplaatst wordt zal u als bron vermeld worden.

Kan AI intelligenter zijn dan de mens?

Dit artikel schetst een mogelijk antwoord op de volgende vragen:
Wat is menselijke intelligentie? Het antwoord op deze vraag, wordt gegeven aan de hand van een historische schets van de ontwikkeling van menselijke intelligentie, De rol van het brein, een publieke opinie, voorbeelden van intelligente personen, filosofische bespiegelingen en metingen van intelligentie.
Wat is bekend over de historische ontwikkeling van menselijke intelligentie?
Wat is AI of artificiële intelligentie?
Wat is de stand van zaken op het gebied van de ontwikkeling van AI?
Kan AI menselijke intelligentie evenaren of overtreffen?
Hoe dienen mensen als intelligent bestempelde deelvaardigheden van AI te gebruiken?
Over welke vaardigheden dienen mensen te beschikken om AI te gebruiken?
Welke gevaren kleven aan AI?

Waarom AI vergelijken met menselijke intelligentie?

De prestaties van computers, die op menselijke intellectuele vaardigheden lijken, blijven verbazen. Sinds gebruikers van internet, een samenhangend antwoord krijgen, op hun vraag aan ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) of Bing Chat (2023) alias Co-Pilot, zoals: omschrijf in 2000 woorden 5 toepassingen van artificiële intelligentie, staat de intelligentie van computerprogramma's, in de belangstelling van de media. Dat is niet voor het eerst. Sinds er computers zijn, is er een overspannen verwachting over hun mogelijke intelligentie. Tot nu toe zijn deze verwachtingen, gelogenstraft. Dat kwam door de beperkingen in de rekenkracht van computers en door de structuur van gebruikte computerprogramma's. De rekenkracht en snelheid van computers, nemen echter toe en de manier van programmeren wordt steeds ingenieuzer.

Het probleem van het omschrijven van intelligentie
Komen de prestaties van ChatGPT overeen met menselijke intelligentie? Daartoe moeten wij een duidelijk beeld hebben van menselijke intelligentie. Weten wij wat menselijke intelligentie is?
Lang werd gedacht dat schaken en go, menselijke intelligentie representeren. Dat een computerprogramma zou kunnen winnen van grootmeesters werd ondenkbaar geacht. Sinds computerprogramma's de beste grootmeesters aller tijden Garry Kasparov(schaken) en Lee Sedol(Go) kunnen verslaan, is er een forse deuk in het zelfvertrouwen van mensen geslagen wat betreft hun superioriteit over computerprogramma’s.
Sinds deze ondenkbare nederlaag, wordt het winnen met schaken en go door kunstmatige intelligentie, niet meer gezien als een representatie van menselijke intelligentie.
Ja het was voorbarig te stellen, dat het beheersen van spelletjes, zoals schaken en go, een adequate beschrijving is, van menselijke intelligentie. Het beheersen van zo'n spel representeert hooguit een of meerdere deelvaardigheden van menselijke intelligentie. Het begrip intelligentie is glibberiger dan de vaardigheid in schaken of go.
Voor ons begrip van menselijke intelligentie, past op de eerste plaats voorzichtigheid en vooral heel veel bescheidenheid.
Menselijke intelligentie is een samenspel van zeer complexe processen in het menselijke brein, de zintuigen van de mens, zijn motorische vaardigheid en zijn aanpassen en communiceren aan en met de veranderende omgeving.

Desalniettemin zal ik verderop in dit artikel, een voorzichtige poging wagen, te omschrijven, wat wij mensen vinden van het begrip intelligentie. Dit om een idee te hebben in hoeverre artificiële intelligentie menselijke intelligentie benadert of er heel misschien maar een heel klein beetje op lijkt.

Moeten wij bang zijn voor AI ofwel computer intelligentie?
Stel dat de verwachtingen uitkomen en dat computers en hun programma's inderdaad op alle gebieden intelligenter worden dan mensen; waar gaat dat heen?
Romanschrijvers filmmakers, wetenschappers, computer experts en visionaire ondernemers hebben daar hun zorgen over uitgesproken.
Science fictionschrijver Isaac Asimov schreef over dit thema al in 1950 spannende verhalen over robots die zich niet aan de "tweede wet van de robotica" houden.
De liefhebbers van de dystopische science fictionfilm: "2001: A Space Odyssey" van Stanley Kubrick, herinneren zich ongetwijfeld de stem van het eigenzinnige AI programma HAL 9000, dat de controle van het ruimtevaartuig volledig overneemt, tegen de wensen van de menselijke astronauten in.
Bekende mensen zoals Stephen Hawking, Steve Wozniacki, Steve Jobs en Elon Musk waarschuwden voor de toekomstige superintelligente machines die in staat zijn de mensheid te overheersen en mogelijk weg te vagen. Bill Gates van Microsoft, het bedrijf achter Chat GPT en Bing Chat, zegt dat er reële gevaren aan AI kleven zoals het programmeren van vooroordelen in algoritmen , - zie ook de "toeslagen affaire" - maar dat deze gevaren beheersbaar zijn.
De toeslagen affaire en de algoritmes met ingebouwde vooroordelen, hebben echter een ding aangetoond. Het leidde tot niet beheersbare rampen Waar duizenden ouders en kinderen nog steeds onder lijden. Dus op dat punt heeft Bill Gates al ongelijk. Dan hebben wij het niet alleen over de algoritmes maar ook over de overheidsdienaren die slaafs de algoritmes volgden.

Recente waarschuwingen voor AI
Miljardair en voormalige CEO van Google Eric Schmidt waarschuwde 12 oktober 2023, voor verstoringen, die AI kan veroorzaken voor de economie, de nationale veiligheid en andere aspecten van de samenleving. "Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat AI zich zo snel ontwikkelt en verandert dat mensen geen tijd hebben zich aan te passen."
“De hoge kosten van het trainen van AI-modellen, die tijdrovend zijn, dalen zeer snel en de uitvoerkwaliteit zal veel nauwkeuriger en meer up to date zijn dan nu.”
“Tegelijkertijd is er geen menselijke controle of begrip meer over hoe AI zichzelf leert met data om te gaan en redeneert over oplossingen bij problemen.”

"Met een enkele computer kun je een heel manipulatief ecosysteem bouwen. Dat kan betekenen dat de verkiezingen van 2024 in India, de VS en Europa overspoeld zullen worden met nep, door AI gegenereerd materiaal.”
Wanneer Schmidt’s voorspelling bewaarheidt word, maakt het niet veel uit of dat verspreiden van berichten om mensen te manipuleren aangestuurd wordt door een democratische gekozen overheid zoals de Nederlandse of door een dictatoriale overheid. Voor het individu zal het steeds moeilijker worden fictie van feit te onderscheiden en voor de overheid zal het moeilijk zijn de gevolgen van AI die zijn eigen manipulatiemodellen schrijft te controleren.

In de nabije toekomst beslist een militair AI-systeem welke doelen het moet raken en doet dit automatisch zonder menselijke controle. "AI-gestuurde oorlog is veel sneller dan een mens kan volgen. De kans is groot dat vele mensenlevens hierdoor verwoest zullen worden"."

Doordat Bing chat en Chat GPT al bestaat en voor iedereen toegankelijk is en doordat de kosten van het trainen van AI modellen dramatisch dalen, is er al een "verspreidingsprobleem" ontstaan, waarbij allerlei individuen en groepen AI-systemen kunnen creëren, sommige met dodelijke of ontwrichtende bedoelingen.
De kans om het gebruik en verspreiding van open source AI te beheersen is feitelijk al verloren gegaan. De oproep van Schmidt en Sam Altman de CEO van open AI aan overheden, het gebruik van AI te reguleren, kan ontaarden tot een super "big brother is watching you" wereld. Zeker wanneer overheden gebruik gaan maken van door AI gestuurde controle systemen en de gevolgen daarvan niet meer overzien.

AI-bedrijven hebben nog steeds geen oplossingen voor problemen rond algoritmische vooringenomenheid of attributie.
Er zijn rechtszaken over auteursrechten. over het gebruik van artikelen, boeken, afbeeldingen, film en kunstwerken die gebruikt worden voor het trainen van AI modellen. Naar verwachting zullen er nog vele andere nog onvoorziene juridische, ethische en culturele vragen rijzen over militaire, medische, educatieve en industriële toepassingen.

vaardigheden voor het gebruik van AI
Een vraag die voortvloeit uit computerprogramma's met een intelligente vaardigheid, - noem het een deelvaardigheid van intelligentie - is, hoe mensen en organisaties deze vaardigheid gaan gebruiken. Nog verder kun je afvragen, welke vaardigheden mensen zelf nodig hebben om dit soort computerprogramma's adequaat te gebruiken. De toeslagen affaire liet namelijk zien dat de ambtenaren van de belastingdienst, teveel vertrouwden op de algoritmes die ten grondslag lagen aan de computerprogramma's waarmee gewerkt werd. Daarover verderop in dit artikel meer.

Menselijke intelligentie:

De vraag of AI intelligenter dan de mens kan zijn is afhankelijk wat wij onder menselijke intelligentie verstaan. Antwoord op deze vraag vergt een omschrijving of definitie van menselijke intelligentie.

Het menselijke brein

Wanneer wij proberen menselijke intelligentie proberen te omschrijven, komen wij er niet onderuit het brein te noemen. In het menselijk brein ontststaan onze gedachten , emoties, zicht, gehoor, reuk, tastzin, oriëntatie, beweging, smaak, en zijn ons geheugen onze taal , kennis en vaardigheden gehuisvest.
Volgens Susan Blackmore bezit het menselijk brein ten opzichte van het zoogdierenbrein de unieke eigenschap tot het imiteren en daarmee doorgeven van informatie, ideeën, gedrag, culturele elementen en intelligente vaardigheden, zoals kennis, taal, rekenen en wetenschap bedrijven, in het geheugen op te slaan en steeds weer door te geven, Deze doorgegeven imitaties noemt zij memen.
Hoe het menselijk brein het mogelijk maakt, al deze informatie te imiteren en waarom dieren dit niet doen, is een raadsel. Sommigen hangen de theorie aan dat het menselijk brein in verhouding tot het lichaamsgewicht groter is dan bij dieren het geval is. Een gegeven is dat de structuur en het proces van zowel het menselijk als het dierlijk brein vele keren complexer is als de meest grote en geavanceerde computer.
Wij beperken ons tot het menselijk brein. Het menselijke brein telt ongeveer 86 miljard neuronen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en verzenden van de elektrische en chemische informatie naar elkaar. Elk neuron heeft ongeveer 7000 verbindingen met andere neuronen. Een neuron of zenuwcel bestaat globaal uit een cellichaam, een axon en vele vertakkingen, net als een boom, dendrieten genaamd. Het uiteinde van elke dendriet, heeft een synaps die in staat is, overdrachtstoffen, ofwel neurotransmitters , op te slaan en af te geven aan een andere synaps. Tot nu toe zijn ongeveer 100 verschillende neurotransmitters bekend die een synaps kan doorgeven of ontvangen.
De anatomische structuur van een neuron is hiermee deels beschreven. Eigenlijk, heeft de wetenschap, nog heel wat te ontdekken hierover en zeker over de aard van de vele verschillende transmitters die een neuron aan een andere neuron doorgeeft en natuurlijk ontvangt van diezelfde neuron.
In dit ongelofelijk complexe netwerk van verbindingen in de hersenen, worden ongeveer 28 gespecialiseerde structuren onderscheiden die betrokken zijn bij allerlei processen zoals waarneming, denken, emotie, geheugen en beweging.

Inderdaad dit alles is zo immens ingewikkeld, dat er nog geen enkele inschatting is te maken wanneer wij dit ooit begrijpen. Laat staan dat de komende duizend jaar het brein te emuleren is door welke computer dan ook.
Anders gezegd, wanneer wij het menselijk brein nog niet begrijpen of nog geen idee hebben hoeveel wij ervan begrijpen, hoe kunnen wij dan AI of een computerbrein vergelijken met een menselijk brein?

Een globale omschrijving van menselijke intelligentie

Het woord intelligentie is afgeleid van de Latijnse zelfstandige naamwoorden intelligentia of intellectus, die op hun beurt weer voortkomen uit het werkwoord intelligere, begrijpen, onderscheiden of waarnemen.
In zijn eenvoudigste vorm betekent intelligentie zoiets als, het vermogen, in een interactie met de omstandigheden in de omgeving, je aan te passen aan deze omstandigheden of deze naar je hand zetten, met als resultaat je handhaving Noem het overleving.
Onder deze omschrijving vallen de meeste organismen. Immers dieren en ook planten vermogen zich in hun omgeving te handhaven.
In dit artikel gaat het echter over menselijke intelligentie.

Ondanks dat wij denken te weten en de snappen wat intelligentie is, zijn er vele meningen en omschrijvingen.

Hoe te komen tot een omschrijving van menselijke intelligentie?
Bij het omschrijven van menselijke intelligentie in dit artikel, probeer ik een ontstaansgeschiedenis van intelligentie en in het bijzonder van menselijke intelligentie te geven. Daarna volgt een samenvatting van wat men in zijn algemeenheid van intelligentie vindt.
Ter illustratie van menselijke intelligentie beschrijf ik Julius Caesar, Leonardo da Vinci en Albert Einstein aan wie een grote intelligentie wordt toegedicht.
Ook filosofen hebben zich beziggehouden met de vraag wat intelligentie is.
Daar het uitvoeren van intelligentietesten een van de belangrijkste onderzoeksgebieden is in de psychologie, wordt samengevat wat psychologen tot nu toe van intelligentie onderzocht hebben.
Er wordt een poging ondernomen tot het omschrijven van bewustzijn omdat bewustzijn gezien wordt als een belangrijk kenmerk van menselijke intelligentie.
Bij omschrijving van intelligentie heb ik ook een plaats ingeruimd voor wat Susan Blackmore in haar boek “The Meme Machine” zegt over intelligentie.

ontstaansgeschiedenis van menselijke intelligentie
Wanneer wij intelligentie omschrijven als het vermogen van een organisme te overleven door zich aan te passen aan zijn omgeving, zijn de eerste ons bekende prokaryoten op aarde van 3,8 miljard jaar geleden, intelligent te noemen.
Pas veel later kunnen wij het bestaan van mensen dateren. Dit aan de hand van vondsten van overblijfselen zoals schedels, kaken en andere. De eerste mensachtigen zoals de ardipithecus ramidus en australopithecus leefden waarschijnlijk tussen 5,3 miljoen en 2,6 miljoen jaar geleden. het geslacht homo of mens is vermoedelijk 2,5 miljoen jaar geleden ontstaan, waarvan enkele soorten een tijdlang gelijktijdig op aarde hebben geleefd.
Tot deze mensensoorten worden gerekend: homo habilis, homo rudolfensis, homo ergaster, homo erectus. van deze homo erectus is bekend dat zij gebruikmaakten van stenen werktuigen. Alhoewel bekend is dat dieren ook werktuigen hanteren, zijn met name de vondsten van werktuigen die met een steeds betere kwaliteit vervaardigd zijn, een kenmerk van een zich ontwikkelende menselijke intelligentie, die veruit superieur is aan de intelligentie van dieren.
Homo neanderthalensis leefde tussen ongeveer 400.000 en 40.000 jaar geleden
Homo sapiens (verstandige/huidige mens) ontstond ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika.
De neanderthalers en homo sapiens vertoonden beide vormen van menselijke intelligentie.
De eerste blijken van menselijke intelligentie van zowel neanderthalers als sapiens waren: het vervaardigen van stenen werktuigen, zoals vuistbijlen en schrapers, het vervaardigen van kleding, het beheersen van het vuur maken, het vertonen van symbolisch gedrag zoals het begraven van hun doden en het maken van kunstwerken zoals rotstekeningen, het gebruik van oker bij het vervaardigen van sierraden.
Van alle mensensoorten is alleen de homo sapiens tegenwoordig nog over.
Ondanks theorieën weten wij niet hoe andere mensensoorten inclusief de neanderthaler zijn uitgestorven.

Zeker is dat de homo sapiens in de afgelopen 40.000 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt op intellectueel terrein. Homo sapiens besloot bestaande stamverbanden steeds verder te fuseren tot steeds grotere groepen die zichzelf niet alleen meer voeden uit de jacht en gedomesticeerde dieren maar ook door middel van landbouw, met een complexe taal en niet te vergeten de uitvinding van het schrift, die communicatiemogelijkheden enorm vergrootten: kennis kon steeds beter doorgegeven bewaard, en uitgebreid worden. Samenwerking werd steeds grootschaliger en op elkaar afgestemd. Hetzelfde gebeurde met een enorme progressie en verfijning op het gebied van gereedschappen, het ruilen van middelen, de opkomst van geld, en een wetenschappelijke ontwikkeling op alle samenlevingsvlakken. De cohesie werd steeds verder versterkt en verfijnd door een steeds breder scala aan culturele expressie, inclusief rituelen en religieuze praktijken. Enfin kijk wat de moderne mens heden ten dage op intellectueel en technisch terrein vlak vermag.
Kennis wordt in scholen in vele vormen onderwezen. Mensen geven filosofisch cultureel, politiek en wetenschappelijk zin aan hun bestaan.
De laatste 400 jaar is er een grote stroomversnelling door de boekdrukkunst, industriële revoluties, landbouwrevoluties, hygiëne maatregelen, energieopwekking, mechanisatie, transport, elektriciteit radio/telefonie/tv, computers internet en AI.

Wat vinden wij van intelligentie
De belangrijkheid van intelligentie komt tot uiting doordat wij alleen al in het Nederlands taalgebied meer dan veertig synoniemen voor intelligent kennen. Synoniemen waaraan een positieve connotatie kleeft. Je kunt maar beter verstandig, pienter, briljant en schrander, snugger, kien, begaafd, gis en slim zijn. Dan wordt je bewonderend en misschien ook afgunstig aangekeken. Men wil graag je verstandige raad en mening. Het woord wordt ook gekoppeld aan mensen die grote prestaties verrichten op gebieden zoals opleiding, carrière, wetenschap, politiek, muziek en kunst.

Een interessante vraag is: wat gebeurt er precies in je denkproces bij het komen tot een intelligente actie of beslissing. Doe je dat door in woorden te denken? Maak je gebruik van beelden? Het is duidelijk dat ik de woorden en hun samenhang met betrekking tot intelligentie nu opschrijf maar waar komt deze actie uit voort? Voor een deel dicteer ik de zinnen in mijn gedachten. Echter hoe ontstaan deze gedachten en hun vragen? Ergens realiseer ik mij dat dit niet het hele verhaal is over hoe de tekst die ik opschrijf, tot stand komt. Het is wellicht de grens waar je tegenaan loopt wanneer je je eigen denkproces probeert de doorgronden. Deze vraag wordt voor een deel beantwoord door de theorie over memes van Daniël Dennet, Richard Dawkins en Susan Blackwood verderop in dit artikel.

Beroemde mensen over intelligentie
Beroemde mensen zijn met het begrip intelligentie, aan de haal gegaan; ofwel: Iedereen vindt er wat van.
 • “Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht. ”Albert Einstein: Duits-Zwitsers-Amerikaans theoretisch natuurkundige (1879-1955).
 • “Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.”Stephen Hawking:, Brits natuurkundige (1942-2018)
 • “Twijfel is een van de namen van intelligentie.” - Jorge Luis Borges
 • "Intelligence is what the tests test." Edwin Boring: experimenteel Amerikaans psycholoog (1886–1968).
Beroemd vanwege intellectuele prestaties
Iedereen kent wel enkele beroemdheden die bewonderd worden vanwege hun intelligentie.
Bijvoorbeeld: Julius Caesar, Leonardo da Vinci en Albert Einstein hebben onnavolgbare prestaties verricht die worden toegeschreven aan hun intelligentie.

Julius Caesar: (± 100- 44 v.Chr.)
Julius Caesar was op jonge leeftijd zeer ambitieus. Hij slaagde er in meerdere uiteenlopende hogere functies in Rome te verwerven. Hij ontkwam aan politieke vervolging door dat belangrijke relaties zich voor hem inspanden of gewoon door gebruik te maken van zijn initiatief en tegenmacht.. Hij wist door zijn charme mensen voor zich te winnen. Hij was een groot communicator en had een uitgebreid netwerk. Hij verrichtte vele belangrijkste prestaties als legeraanvoerder door een uitgekiende strategie en tactiek. Zijn verovering van Gallië legde hij vast in een aantal prozaïsche propaganda geschriften: "Bello Gallica". Zijn tactieken en strategie wordt ook nu na meer dan 2000 jaar nog bestudeerd. Hij was een uitstekend redenaar en schreef de teksten voor zijn redevoeringen zelf.
Zijn belangrijkste prestaties verrichtte hij in de vier jaar voor hij vermoord werd. Hij hervormde de corrupte Romeinse regering, administratie en, rechtspraak en het militair apparaat. Land werd verdeeld onder boeren die in het leger hadden gediend. De juliaanse kalender werd door hem ingevoerd op advies van een Alexandrijnse astronoom. Een aanmerkelijke verbetering van de bestaande kalender die vele honderden jaren zou stand houden. Hij verordonneerde dat Carthago en Korinthe herbouwd zouden worden en de buitenlanders werden erkend als Romeins burger. Dat alles ging gepaard met meerdere veldslagen tegen zijn Romeinse tegenstanders in Italië, Spanje en Egypte.
Naar deze ongekende dadendrang, bestuurlijk inzicht en prestatie van een man midden in zijn vijftiger jaren, die op dat moment al een carrière achter zich heeft, die alleen verricht kan worden door een buitengewoon begaafd iemand, kan alleen met bewondering gekeken worden. Laten wij niet vergeten dat de huidige wereldleiders over snelle transport- en communicatiemiddelen beschikkee, De legionairs van Caesar verplaatsten zich op hun sandalen of via galeien. Caesar mocht dan weliswaar over een paard beschikken maar zijn tempo kon niet hoger zijn dan van zijn manschappen. Beslissingen moest hij nemen op grond van informatie via verspieders, koeriers of postduiven.

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci wordt door velen beschouwd als een genie op meerdere gebieden. hij had het vermogen tussen deze gebieden: kunst, natuurwetenschap, anatomie, geologie, waterbouwkunde, en technologie verbanden te leggen en hiermee deze gebieden te vernieuwen en vooruit te helpen. Hij was een schilder die wereldberoemde schilderijen en beelden schiep en die door een diepgaande studie van het perspectief en anatomie belangrijke vernieuwingen in de schilderkunst invoerde. Als wetenschapper nam hij niets voor zoete koek aan maar verwierf zijn kennis door experimenteren en observeren. Hij bestudeerde het menselijk lichaam door naar zijn zeggen meer dan 30 lichamen te ontleden en door gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen hiervan te maken.
Belangrijk is dat Da Vinci de vele gebieden waar hij zich mee bezighield, uitgebreid documenteerde en archiveerde en zorgde dat ze voor het nageslacht bewaard bleven. Uit de vele notities van hem blijkt dat hij over een grote verbeeldingskracht beschikte.

Albert Einstein (1879-1955)
wordt door velen gezien als de belangrijkste natuurkundige tot nu. Op 26 jarige leeftijd publiceerde hij de speciale relativiteitstheorie en enkele jaren later de algemene relativiteitstheorie. Deze prestatie is zo groot omdat niemand ooit eerder deze inzichten vermoed heeft. De theorie beschrijft het heelal, de tijd, de zwaartekracht en de snelheid van het licht op een nieuwe manier. Voor het eerst wordt het fenomeen ruimtetijd en de kromming van de ruimte en tijd wiskundig aangetoond. Inmiddels zijn wij 100 jaar verder en zijn duizenden wetenschappers nog steeds met deze baanbrekende theorie aan het werk en wordt telkens proefondervindelijk aangetoond dat de theorie van Einstein klopt. Hij stelde als een consequentie van zijn theorie dat er zwaartkrachtgolven en zwarte gaten moeten bestaan. Zwarte gaten, zijn plaatsen in het universum waar de zwaartekracht zo sterk is dat licht en de tijd niet meer kunnen ontsnappen. Zwaartekrachgolven of superkleine rimpelingen in de ruimtetijd ontstaan wanneer sterren imploderen, snel om elkaar heen draaien of zwarter gaten versmelten. Wanneer je een steen in een plas gooit zie je cirkelvormige golven die zich vanuit het punt waar de steen terechtkwam zich verspreiden. Wanneer wij de ruimtetijd zien als een plas water en ons daar een overeenkomstig beeld voorstellen dan beseffen wij misschien dat in de ruimtetijd de tijd letterlijk, niet voor iedereen in hetzelfde tempo kan voortschrijden. Einstein concludeerde hier wel bij dat de golven zo klein zijn dat zij waarschijnlijk onmeetbaar zijn. Echter zwaartekracht golven zijn in 2015 en 2016 voor het eerst gemeten.

Filosofen over intelligentie
Plato: het onveranderlijke wordt begrepen door de rede en de intelligentie. Het veranderlijke door meningen.

Iedereen kent Descartes van zijn "cogito ergo sum": "Ik denk dus ik ben". Descartes zegt hier: Een ding dat denkt, is een ding dat twijfelt, begrijpt, zich voorstelt, bevestigt, ontkent, wil, zich verbeeldt en voelt.

Hoe kan de wereld gekend worden? Velen zien de wereld en wat wij kennen als een opeenvolgende reeks statische toestanden, vergelijkbaar met filmbeelden.

Filosofen zoals Bergson stellen dat de wereld niet gekend kan worden als een opeenvolgende reeks statische toestanden,omdat er een voortdurende ontwikkeling is, vergelijkbaar met het afrollen van een bol garen. Alles verleden, nu en toekomst is een geheel. Als zodanig kan de wereld ook niet bijgestuurd worden aangezien het nu en de toekomst al vastliggen. De draad is al gesponnen. Evolutie van het leven in die zin, is geen survival of the fittest maar als een kronkelige rivier die door het landschap van het universum stroomt. Over intelligentie zegt Bergson dat het is ontstaan nadat het instinct zich tot een zichzelf waarnemende en denkende intuitie had gevormd.
"Het intellect gedraagt zich voortdurend alsof het betoverd wordt door de beschouwing van de inerte stof. Het is het naar buiten schouwende leven, dat zich buiten zichzelf plaatst en in principe de methoden van de ongeorganiseerde natuur aanneemt om ze in feite te kunnen leiden."

Hanah Arendt(1906-1975) zelf verklaard politiek theoreticus in de VS maar opgeleid als filosoof in Duitsland, stelt in haar postume verhandeling over het denken dat het denken bestaat uit twee activiteiten:
1: in het verwerven van kennis over de werkelijkheid (het domein van de wetenschap)
2: Het geven van betekenis aan de werkelijkheid(Het domein van de filosofie en politiek)
Als filosofen tot een politieke filosofie willen komen, en politici de werkelijkheid aanvaarden dan zullen zij de pluraliteit van mensen, in al hun verschillen en al hun verschillende opinies, tot het voorwerp van hun verwondering moeten maken en beseffen dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn en zullen politici te midden van de pluraliteit een standpunt in moeten nemen en nastreven. Een standpunt dat de pluraliteit niet ontkent.

Bewustzijn
Een eigenschap, die vaak wordt gebruikt om artificiële intelligentie te onderscheiden van menselijke intelligentie, is "het bewustzijn": Artificiële intelligentie zou geen bewustzijn bezitten en niet kunnen ontwikkelen.
Dat houdt bijvoorbeeld in dat artificiële intelligentie wel in staat is een Chinese tekst in minder dan een seconde naar correct Nederlands te vertalen maar feitelijk de betekenis en eventuele emotie die aan de tekst hangt, niet kent en geen spontane behoefte heeft iets te doen om de betekenis te begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat voor AI "een aardbeving met duizend doden" evenveel waarde of gewicht heeft dan de tekst "dit is een stoel". Dat betekent overigens niet dat je AI zo kunt programmeren dat het aan een aardbeving een groter gewicht toekent dan aan een stoel of dat je er een actie aan kunt programmeren. Echter het zal dan voor AI beperkt blijven tot een zwaarder gewicht aan de aardbeving en tot de voorgeprogrammeerde actie.
Een kenmerk van bewustzijn is ook dat een mens zich kan afvragen of hij zin in de opgelegde taak heeft. Dat kan per dag verschillen en van allerlei omstandigheden. De aard van de taak zelf, Hoe je als mens in je vel zit. Kortom je welzijn. Dat zit er bij AI niet in.

Een eenvoudige definitie van bewustzijn, is het besef of beleving, die het individu in staat stelt de binnenwereld van gedachten, emoties, plannen en verwachtingen in verband te brengen en te verwerken met de vermoedde binnenwereld van andere individuen, het weer, omstandigheden en gebeurtenissen.

Wat vinden psychologen van intelligentie?
Vanuit wetenschappelijke belangstelling in kennisverwervende- en denkprocessen bij mensen, is intelligentie is al ruim honderd jaar voor psychologen een bron van onderzoek. In 1921 werd in de V.S. tijdens een syposium een aantal experts gevraagd een definitie van intelligentie te geven Hierbij een selectie:
 • - het vermogen vaardigheden te verwerven (Woodrow)
 • – het vermogen tot kennis ( Henmon)
 • – geleerd hebben of kunnen leren zich aan te passen aan de omgeving (Colvin)
 • – Het vermogen abstract te denken (Terman)
 • - De kracht van adequate reacties met betrekking tot waarheid of feiten (Thorndike)
In de twintigste eeuw zijn er een aantal psychologen geweest die gepoogd hebben verschillende aspecten van intelligentie te onderzoeken.
Er zijn verschillende benaderingen en modellen van intelligentie ontwikkeld door onderzoekers in de psychologie en neurowetenschappen. Hieronder volgen enkele van de bekendste benaderingen:

Raymond Cattell (1905 – 1998)
Volgens de Amerikaanse psycholoog Raymond Cattell bestaat intelligentie uit twee vermogens: "fluid intelligence" en "crystallized intelligence". Fluid intelligence is het aangeboren vermogen van mensen om de onderliggende regels of concepten in nieuwe probleemsituaties te identificeren en op te lossen. Deze vorm van intelligentie is op zijn hoogtepunt als je tussen de 18 en 30 jaar bent. Daarna wordt fluid intelligence minder. Er is gepoogd testen te ontwikkelen deze fluid intelligence te meten. Er is echter vastgesteld dat deze testen gevoelig zijn voor hetgene wat personen al aangeleerd hebben. Hiermee is deze fluid intelligence een concept over intelligentie dat er waarschijnlijk wel is maar niet objectief is vast te stellen.
Met "crystallized intelligence" bedoelt Cattel de opeenstapeling van kennis en vaardigheden gedurende je leven. Deze vorm van intelligentie blijft toenemen totdat je een jaar of vijftig bent.

Robert Sternberg (1949)
Robert Sternberg vindt dat de intelligentie van iemand niet goed is vast te stellen met een intelligentietest zoals bijvoorbeeld de WAIS(Wechsler Intelligence Scale). Volgens Sternberg zijn er drie soorten intelligentie.
analytische intelligentie, praktische intelligentie en creatieve intelligentie.
Analytische intelligentie is op school goed te kunnen presteren. Het correct kunnen verwerken van nieuwe informatie, hoofd- en bijzaken van informatie onderscheidenen, logisch en samenhangend over deze informatie kunnen nadenken, en deze informatie samenhangend kunnen presenteren. Deze intelligentie kan met een intelligentietest worden gemeten.
Praktische intelligentie is de intelligentie waarmee mensen zich handhaven op hun werk, thuis en onderweg. Het doelgericht kunnen aanpakken van problemen en onverwachte situaties. Hierbij horen zelfkennis, het hebben van overtuigingskracht en het kunnen plannen.
Creatieve intelligentie is: flexibel en inventief verschillende soorten informatie met elkaar in verband kunnen brengen. In het contact met anderen is er een groot inlevingsvermogen, Bij het beoordelen van situaties en problemen, buiten de gangbare orde kunnen kijken. Ideeënrijk zijn. Een grote verbeeldingskracht hebben.Het vermogen diverse mogelijkheden door te denken. Einstein stond bekend om zijn gedachten experimenten. Zo vroeg hij zich in zijn jeugd af wat hij zou zien wanneer hij met een lichtstraal meereist.

De intelligentietest
Een intelligentie test is te beschrijven als een aantal taken die in moeilijkheidsgraad verschillen. Personen krijgen deze taken voorgelegd. Vervolgens wordt gemeten in hoeverre personen deze taken kunnen uitvoeren of oplossen. David Wechsler die de meest gebruikte intelligentie test ontwierp: de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) definieerde intelligentie als:
“Het vermogen van een persoon om in alle dagelijkse situaties, effectief en doelgericht om te gaan met problemen en mogelijkheden, doelgericht te handelen en rationeel te denken." Hiervoor maakt deze persoon gebruik van: talige vaardigheden en niet talige vaardigheden.
Als zodanig zag Wechsler intelligentie samenhangen met het vermogen te onthouden en het geleerde snel wanneer nodig te kunnen opdiepen en effectief toe te passen in het dagelijkse leven. Je praat dan over woordenschat. Het kunnen onthouden en begrijpen van situaties, korte en langere teksten op een concreet en abstract niveau. Het kunnen onthouden van getallen, het begrijpen en oplossen van rekenkundige vraagstukken en patronen, het onthouden van vormen, patronen en de vaardigheid patronen en vormen te reconstrueren. Het tempo waarmee iemand in staat is problemen op te lossen en vormen en patronen te herkennen en te reconstrueren. Het inzicht in complexe sociale situaties. De omvang van de kennis van de maatschappelijke omgeving en ontwikkelingen zowel historisch als tegenwoordig.

Is intelligentie wat de WAIS meet?
Sternberg (1997) stelt terecht dat men voorzichtig moet zijn bij het definiëren van intelligentie. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen intelligentie, intelligent gedrag en geteste intelligentie. Anders gezegd. Wanneer iemand door middel van een intelligentie test als zeer intelligent getest is, is het niet een garantie dat deze persoon intelligent gedrag in het dagelijkse leven vertoont. Het is geen garantie voor op school of in de maatschappij uit te blinken. Al is er wel een meer dan gemiddelde kans dat personen die hoge ogen gooien op een intelligentie test het maatschappelijk verder schoppen dan gemiddeld. Dat kan op allerlei manieren. Door terecht te komen in een leiding gevende taak of door blijk te geven van een groot organisatietalent of door een beroep uit te oefenen waarbij veel vaardigheden en verantwoordelijkheden nodig zijn. Dat kan op een techisch vlak, medisch juridisch en bestuurlijk vlak zijn etc.
Daarnaast kan er ook sprake zijn van intelligentie wanneer wij de talige vaardigheden, het ruimtelijk inzicht buiten beschouwing laten. Mensen met een visuele of auditieve handicap of mensen die zonder onderwijs zijn opgegroeid zullen problemen ervaren wanneer hun intelligentie met de WAIS gemeten wordt. Echter personen zoals Helen Keller die al jong doof en blind werd, hebben bewezen dat met intelligentie en zonder de zintuigen zien en horen boeken geschreven kunen worden en een universitaire studie gevolgd kan worden. In die zin is intelligentie meer dan wat een intelligentietest meet.
Sternberg suggereert verder dat intelligentie "een gemeenschappelijke kern van mentale processen heeft die zich gedragsmatig op verschillende manieren in verschillende contexten manifesteert".
Intelligentietesten zijn een poging om intelligentie te meten door de observatie van verschillende gedragingen. Hoewel de informatie onvolmaakt is, is het toch nuttiger als met een natte vinger in de lucht vaststellen dat de ene persoon intelligenter is dan de andere persoon.

emotionele intelligentie:

De intelligentietesten zoals ontwikkeld door Stanford Binet en Wechsler werden te beperkt geacht om te voorspellen of iemand later zou uitgroeien tot een succesvol en geliefde ceo van een groot bedrijf, een succesvol diplomaat of een goede opvoeder. Het idee ontstond dat hiervoor een ander soort intelligentie nodig is dan nodig voor uitvoerende taken en taalvaardigheid. Deze andere vaardigheden werden samengevat onder de term emotionele intelligentie.
Emotionele intelligentie is breed onder de aandacht gebracht door Daniël Goleman(1995. Voorheen werd al verwezen naar het belang van emotionele intelligentie voor het beoordelen van intelligentie in zijn algemeenheid door Edward L.Thorndike(1920), Howard Gardener(1983), Peter Salovey en John D. Mayer(1990) en Wayne Leon Payne(1985)
Onder deze vaardigheden worden geschaard:
 • Het kunnen organiseren van samenwerking.
 • Het kunnen smeden van een positieve band met anderen
 • Het effectief kunnen onderhandelen over oplossingen van conflicten.
 • Kunnen bemiddelen.
 • Het kunnen sluiten van overeenkomsten.
 • Het onderkennen en begrijpen van eigen gevoelens en gevoelens bij anderen.
 • Eigen gevoelens en gevoelens van anderen duidelijk en compleet onder woorden kunnen brengen.
 • Woede van anderen niet uit de hand te laten lopen door de signalen van deze woede te zien en te begrijpen waar deze woede vandaan komt en te weten hoe deze gekanaliseerd kan worden.
 • Het vermogen sociale situaties en de motivaties van anderen te lezen en te begrijpen. Dit omvat het in acht nemen van non-verbale signalen en lichaamstaal, en het begrijpen van de sociale normen en verwachtingen van verschillende groepen en culturen. Sociaal bewustzijn omvat ook het vermogen om de bedoelingen en handelingen van anderen nauwkeurig waar te nemen en te interpreteren.
 • Het vermogen om effectief te communiceren en te interacteren met anderen in een verscheidenheid aan sociale omgevingen. Het gaat om vaardigheden als actief luisteren, effectieve verbale en non-verbale communicatie, en het vermogen om de eigen communicatiestijl aan te passen aan verschillende situaties en doelgroepen.

In 1982 begon Reuven Bar-On met de ontwikkeling van de Bar-On Emotional Quotient Inventory™ (EQ-i™), Deze werd in 1997 gepubliceerd. De vragenlijst bestaat uit 133 items.
Bar-On's originele versie van de EQ-i™ uit 1997 werd in 2011 herzien door Multi-Health Systems; en de resulterende EQ-i 2.0™ werd uitgebracht in 2012. Hieronder een illustratie van het model van dit concept dat ik vrij vertaald en geïnterpreteerd heb

Personen die bovenstaande vaardigheden beheersen worden gekenmerkt doordat ze helder, positief en respectvol naar anderen communiceren, een groot zelfvertrouwen hebben, toegewijd zijn, kalmte en enthousiasme uitstralen wanneer deze nodig zijn.

Controverse over emotionele intelligentie en EQ
Over het concept Emotionele intelligentie bestaat controverse. Is er overeenstemming over het concept? Is het het een testbaar oncept dat valide en betrouwbaar is?.
Hoe dan ook zijn er meerdere instrumenten ontwikkeld om emotionele intelligentie te onderzoeken. Deze instrumenten werden vervolgens weer bekritiseerd al zijnde niet wetenschappelijk en onvoldoende ondersteund door onderzoek.

Ik acht het concept emotionele intelligentie echter wel belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of artificiële vergelijkbaar is met menselijke intelligentie en zo ja of artificiële intelligentie de menselijke intelligentie ooit zal overtreffen en een bedreiging zal gaan vormen voor het voortbestaan van de mens.

Intelligentie en "memes" -
Is het mogelijk het menselijke individuele interne intelligentie proces te omschrijven? Deze vraag bereikt u doordat ik gebruik maak van het schrift en woorden. Ik kan deze vraag ook in gesproken taal stellen.
Echter hoe vindt het proces van boodschappen uitwisselende receptoren in mijn hersenen naar deze woorden plaats? Voordat wij iets uitdrukken in taal gebeurt er iets wat in andere organismen kennelijk niet plaats vindt. Althans dat is de veronderstelling.
Wat stuurt het menselijk denken intern aan?
De Amerikaanse filosoof Daniël Dennett wijst er op dat mensen, generatie op generatie: eenheden van informatie uitwisselen. Deze eenheden noemt hij memes. Het begrip memes is afgeleid van mimetica of het imiteren. Je zou kunnen zeggen mensen praten en doen elkaar na. De informatie die mensen imiteren stimuleert andere mensen het ook te imiteren. Zeker wanneer het succesvol gedrag is dat het overleven makkelijker maakt. Volgens Richard Dawkins een Britse etholoog en evolutiebioloog hebben deze memes Ongeveer dezelfde werking als die van DNA, dat informatie over het bouwen van lichamen doorgeeft.
Dennett geeft als voorbeeld dat humor gebaseerd is op de evolutionaire redenering dat humor extra belonend is omdat fouten blootlegt in keuzes en taken.

Wat levert dat op voor ons begrip van intelligentie?
Menselijke intelligentie is op de eerste plaats een ambigu begrip, een glibberig begrip. Kortom wij weten niet precies wat het is. Goed kunnen schaken bijvoorbeeld, is niet persé een correcte omschrijving van menselijke intelligentie. Menselijke intelligentie is grotendeels een gevolg is van wat het menselijk brein allemaal kan daarbij geholpen door een energierijk lichaam en goede zintuigen. Alhoewel zintuigen niet persé vereist zijn voor intellectuele prestaties.

Voorzover menselijke intelligentie enigszins te omschrijven is, is het een verzameling wederkerig samenhangende processen, eigenschappen en vaardigheden met als functie, in een interactie met de omstandigheden in de omgeving, zich aan te passen aan deze omstandigheden of deze zodanig te beïnvloeden, dat het resultaat handhaving is. Noem het overleving.
Menselijk intelligentie kenmerkt zich dan door het vermogen onderliggende regels te onderscheiden in nieuwe probleemsituaties, buiten de gangbare orde kunnen kijken, belangrijk van onbelangrijk te onderscheiden, flexibel en inventief verschillende soorten informatie met elkaar in verband te kunnen brengen, ideeënrijkheid, het vermogen tot het imiteren en doorgeven van: kennis, kennis verwerven en een voortdurend veranderend en stabiel gedifferentieerd bewustzijn van mensen van hun positieve en negatieve emoties met betrekking tot de wereld om hen heen, hun verbeeldingskracht, hun analytisch vermogen, taalvaardigheid, hun vermogen tot abstraheren, hun weten van wat zij willen weten, hun mening, hun willen, wensen, hun twijfels van wat zij gaan proberen te verwezenlijken en organiseren in het zich verhouden en aanpassen ten opzichte van andere mensen en de wereld om hen heen.
Menselijke intelligentie kenmerkt zich door de aard en grootte van het inlevingsvermogen In het contact met anderen. Er is een vermogen tot samenwerking, bemiddelen en een overeenkomst met anderen in stand te houden.
Daarbij gebruikmakend van energie, alertheid, initiatief, overtuigingskracht, communicatievermogen, strategisch en tactisch inzicht en het vermogen, bij het oplossen van vraagstukken nieuwe mogelijkheden waar te nemen, te verinnerlijken en toe te passen.
Hierbij geholpen door aangeboren en geoefende visuele-, olfactorische-, motorische-, haptische-, tactiele, klank-, motorische- en ruimtelijke orëntatie en geheugen

Artificiële intelligentie (AI)

Artificiële Intelligentie verwijst naar computers die zo geprogrammeerd zijn dat zij taken kunnen uitvoeren die voorheen alleen door mensen uitgevoerd konden worden.
Een voorbeeld hiervan is: "generatieve AI" dat taken vervult zoals het samenvatten van krantenartikelen, het automatisch schrijven van programma code, het schrijven van een gedicht, het creëren beelden, film , muziek, het creëren van nauwkeurigere weervoorspellingsmodellen, het adviseren van literatuur of Netflix films afgaande op wat de consument eerder aanschafte, navigatiesystemen voor auto's die de optimale route berekenen en rekening houden met factoren zoals verkeer, wegwerkzaamheden en wegomstandigheden. het spelen van denk- en kennisspellen, het vertalen van teksten, vertalen van gesproken taal, het automatisch corrigeren van spel- en grammaticafouten, spraak naar tekst omzetten, verbale vragen verbaal beantwoorden en sprekende en luisterende taalprogramma die de consument welke taal dan ook, kunnen leren spreken zonder tussenkomst van een menselijke docent.
Generatieve AI is dus ook in staat een gesprek te voeren waarbij het niet alleen reageert op de letterlijke inhoud van wat je zegt maar ook op de spreekwoordelijke en emotionele inhoud. Tegenwoordig herkent AI zelfs de emotie in iemands stem en past daar met iets van empathie de kunstmatig gesproken stem op aan.
Helaas wordt generatieve AI ook door criminelen ingezet door spamberichten te genereren om slachtoffers te verleiden tot het overmaken van geld naar criminelen of door het genereren van een stem die lijkt op de stem van een familielid die vervolgens vraagt geld over te maken.
Generatieve AI creëert dus iets nieuwe uit de aangeboden vragen, context en inhoud.

Patroon herkenning was lang een groot probleem voor programmeurs en AI, tot in 2012 neurale netwerken verder ontwikkeld werden. Sinds die tijd heeft het herkennen van allerlei patronen met behulp van AI een grote vlucht genomen. Het gaat om fenomenen zoals gezichtsherkenning, , het onderscheiden tussen mens en dier, het herkennen van kwaadaardige processen op longfoto's, het herkennen van huidkanker op foto's, herkennen van handgeschreven teksten, het herkennen van de progressie van diabetische retinopathie en hulpmiddelen voor het gehoor die omgevingsgeluiden wegfilteren,

Andere vormen van AI richten zich op analyse, classificatie, indexerings- en voorspellings algoritmes. Wat is wel en wat is geen spam of phishing en daarna het weggooien van spam en phishing mail. Google zoekopdrachten worden gekoppeld aan de gewenste resultaten. Aandelenkoersen worden voorspeld, Spraak gestuurde en terugsprekende assistenten zoals Siri en Alexa geven antwoord op vragen over het weer, dicteren, verrichten agendataken en spelen gevraagde muziek af, doen het licht aan of uit etc. Robot-stofzuigers, -dweilers en -grasmaaiers maken een kaart van de omgeving en obstakels en de te volgen route, starten en stoppen op een gewenste tijd en keren terug naar hun laadstation.

De overheid stuurt ons volautomatisch belastingbrieven en boetes voor snelheidsovertredingen.
Laten wij vooral de invloed en AI van de sociale media zoals Google, Facebook, WhatsApp, instagram, TikTok, X en de aanbevelingen van Apple Music en Netflix niet vergeten die ons vooral berichten sturen naar aanleiding van een analyse van ons zoekgedrag en ons zo gevangen houden in een interesse/meningen-bubbel.

De ontwikkeling van dergelijke programma's en inpassen in ons dagelijks leven, gaat zo snel en is zo uitgebreid dat ik ongetwijfeld vele toepassingen niet hier vermeld heb.

De invloed van al deze nieuwe middelen aangestuurd door AI hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven, gedrag ons denken en onze meningen. In zekere zin sturen wij niet alleen met al deze middelen maar worden wij aangestuurd door deze middelen. Uiteindelijk is AI en alle middelen die door AI worden aangestuurd een machtiger big brother dan George Orwell in zijn dystopische roman "1984" omschreef.

Hoe werkt AI?
De hardware van AI bestaat uit GPU 's, graphic processor units ), die in staat zijn tot 60 frames per seconde en daarmee bewegende beelden kunnen opbouwen, weergeven en analyseren op een niveau, vergelijkbaar met het menselijk oog. Het is mogelijk met behulp van camera’s gezichten gezichtsuitdrukkingen en objecten te herkennen en achtergronden in live beelden weg te filteren. De central processor units(CPU’s) kunnen miljarden cycli per seconde uitvoeren en worden daarbij ondersteunt door meerdere cores of kernen die elk zelfstandig een groot aantal berekeningen per seconde uitvoeren. Dat betekent dat deze processors vele keren sneller dan mensen, ingewikkelde berekeningen, sorteringen, indexeringen, zoekopdrachten en enorm veel gegevens (tekst, muziek en beeldmateriaal) in het geheugen in de solid state drive’s (SSD’s),hard disk drives ( HDD’s)of random access memory’s RAM’s kunnen wegschrijven en ophalen, in een fractie van een seconde. Met behulp van microfoons kunnen allerlei geluiden, zoals stemmen herkend worden en gesproken taal in vele talen voor een bepaald kader deels begrepen en via speakers beantwoord worden of omgezet worden in tekst of tekst kan in elke gewenste stem omgezet worden.
Ter verduidelijking alle woorden van alle talen worden herkend maar slechts begrepen voor zover ze in een bepaalde context zijn voorgeprogrammeerd. Een voorbeeld hiervan is de robot Sophia met wie een heel gesprek mogelijk lijkt. Met dien verstande dat er enorm veel vragen en beslisbomen en antwoorden voorgeprogrammeerd zijn. Bovendien moeten de interviewers van Sophia het grootse deel van hun vragen enkele weken van te voren indienen. Dus buiten deze context zullen vragen, opmerkingen niet voorgeprogrammeerd zijn en zullen mensen merken met een beperkte computer van doen te hebben.
AI kan beschikken over het groeiende aantal gegevens van het hele internet. Echter niet alle data van het internet zijn beschikbaar voor AI. Veel data van het internet zijn alleen vanwege
privacy en encryptie alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers en instellingen..
Het generatieve AI kan de wel vrij beschikbare gegevens samenvatten en desgevraagd becommentariëren. Hierbij moet gezegd worden dat AI deze commentaren ontleent aan wat er al aan commentaren op het internet verschenen is. Generatief suggereert dat er iets nieuws wordt gecreëerd. Echter de tekst is alleen op een andere manier vormgegeven volgens voorgeprogrammeerde sjablonen. Of de samenvattingen representatief zijn is dus niet met zekerheid vast te stellen.

AI dankt zijn grotere mogelijkheden aan de toegenomen rekenkracht van computers(hardware) en vernieuwde algoritmes, die in staat zijn grote hoeveelheden data in de vorm van tekst, getallen en beelden te verwerken (bijvoorbeeld alle straatnamen op aarde en bijbehorende plattegronden), persoonsgegevens, gewoontes, keuzes, aankopen, zoekopdrachten via Google, wetboeken en uitspraken van rechters, medische gegevens, betaalverkeer, de aard en het aantal verkeersongelukken, gekoppeld aan voertuigen, plaats, gezicht en persoon, artikelen in kranten en op het dagelijks groeiende internet, boeken literatuur, etc.

NPU’s, Neural Processing Units (NPUs): is een poging de structuur en functie van de menselijke hersenen na te bootsen Ze bestaan uit lagen van onderling verbonden knooppunten, ook wel neuronen genoemd, die informatie verwerken en doorgeven.
TPU’s, Tensor Processing Units (TPUs):gebruiken een nieuwere architectuur, genaamd “systolic array”, waarbij het geheugen en de verwerkingseenheden zijn geïntegreerd in één chip. Hierdoor kunnen TPUs parallelle berekeningen sneller en efficiënter uitvoeren dan NPUs.
Naast de genoemde hardware gaat het bij AI om de zeer geavanceerde manier van gegevensverwerking die deels getraind moet worden en deels zichzelf kan trainen met vele gegevens of data. Dat gebeurt met:
neurale netwerken, inferentie, machine learning, reinforcement learning, en deep learning.
Volgens een persbericht van Microsoft heeft Windows 11(lees Co-Pilot het grootste en krachtigste ecosysteem van GPU's ter wereld met meer dan 200 miljoen AI-capabele onafhankelijke GPU's Het veelgebruikte AI programma Co-Pilot claimt alle data van het internet geïndexeerd te hebben en alle data die er dagelijks bijkomen.

Beschikt AI over betrouwbare, valide en volledige data?
AI dankt zijn grotere mogelijkheden aan de toegenomen rekenkracht van computers(hardware) en vernieuwde algoritmes, die in staat zijn grote hoeveelheden tekst, getallen en beelden te verwerken (bijvoorbeeld alle straatnamen op aarde en bijbehorende plattegronden geïndexeerd), persoonsgegevens, gewoontes, keuzes, aankopen, zoekopdrachten via Google, wetboeken en uitspraken van rechters, medische gegevens, betaalverkeer, de aard en het aantal verkeersongelukken, gekoppeld aan voertuigen, plaats, gezicht en persoon, artikelen in kranten en op het dagelijke groeiende internet, boeken literatuur, etc.
Deze data moeten valide, betrouwbare en volledig zijn. Valide betekent dat AI beschikt over data die zo dicht mogelijk antwoord kunnen geven op de gestelde vragen. Wanneer het gaat om zelflerend algoritmes is echter gebleken dat deze grote moeite hebben bedoelingen van handelingen te ontcijferen.
De betrouwbaarheid van berekeningen is groot. Hierbij moeten wij echter wel bedenken dat wanneer AI de veronderstellingen achter en bedoelingen van handelingen AI niet correct achterhaalt en een toevlucht gezocht wordt door een of andere verkeerde vorm van extrapoleren of veronderstelling, dat AI ondanks kloppende berekeningen met niet relevante uitkomsten komt die wel als zodanig worden gepresenteerd.
Wat betreft de data weten wij gezien de onvoorstelbare hoeveelheden niet wat hun validiteit is en in hoeverre zij betrouwbaar zijn, aangezien er ook veel onzin te vinden is op het internet.
Ook kunnen wij geen uitspraken doen over de volledigheid van de data waarover AI beschikt. Je kunt stellen dat AI zeker niet over alle data van het internet beschikt. Data kunnen achter betaalmuren, firewalls en in clouds verstopt zijn die voor AI niet toegankelijk zijn. De data van het "dark web" zijn niet voor AI toegankelijk.
Het internet beschikt over onnoemelijk veel data maar niet over alle data in archieven en bibliotheken die niet gedigitaliseerd. zijn.

Een definitie van AI

AI is in tegenstelling tot menselijke intelligentie geen ambigu begrip. Dat komt omdat AI bestaat uit door mensen aangestuurde computers en algoritmes die specifieke taken in een oogwenk uitvoeren. Omdat deze taken zo ingewikkeld zijn dat zij voorheen alleen door mensen uitgevoerd konden worden, heeft men hiervoor de term kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie bedacht.
Het is dus niet zo, dat wanneer mensen de computer in de ochtend aanzetten, AI uit zichzelf eens gaat bedenken wat voor mening het heeft over het politieke wereldtoneel, zich hier zorgen over maakt of besluit het deze dag eens rustig aan te doen.

De waarschijnlijk beste definitie voor AI is dan ook:
AI bestaat uit door mensen bediende en gestarte computer hardware, geprogrammeerd met complexe algoritmes, neurale netwerken, inferentie, machine learning, reinforcement learning, en deep learning die een explosief groeiend aantal taken kan uitvoeren, die door die voorheen alleen door mensen konden worden uitgevoerd.

wat is de kwaliteit van de taken die AI uitvoert vergeleken met de mens?

AI is veel sneller dan de mens
AI voert een groot aantal taken veel sneller uit dan een mens ooit zou kunnen. Hiermee wordt enorm veel personeel en tijd bespaard.
Taken die AI sneller uitvoert, zijn taken zoals het samenvatten van teksten, artikelen, boeken, speeches, het schrijven van een computerprogramma, een gedicht, het componeren van muziek, het vertalen van teksten maar ook gesproken teksten. AI kan in een fractie van een seconde een samenvatting produceren van een regeringsakkoord, een samenvatting van een artikel over kwantum mechanica of elk denkbaar onderwerp. Dat kan geen mens, zeker niet over elk denkbaar onderwerp en zeker niet in een oogwenk. Bij datamining kan AI in korte tijd een overzicht geven van regio's waar veel inbraken gepleegd worden en deze data weer relateren aan andere data. Tegenwoordig is bijvoorbeeld bekend dat een inbreker zelden meer dan een half uur uit de buurt van de inbraak woont. De manier waarop de inbraak wordt gepleegd verkleint vervolgens weer demogelijke dadergroep.

AI kan kwaadaardige processen op longfoto's, herkennen en herkent huidkanker op foto's. AI herkent de progressie van diabetische retinopathie. AI kan hiermee deskundigen veel werk en uit handen nemen en snel resultaten produceren. AI lijkt in dit soort taken minder fouten te maken dan deskundigen. Eerder ziekteprocessen signaleren kan weer leiden tot een snellere en daardoor effectievere aanpak. Op dit moment is AI in de meeste ziekenhuizen in het signaleren van ziekteprocessen nog in een experimentele fase.

AI kan teksten van alle talen, ook handgeschreven teksten, weersomstandigheden, weervoorspellingsmodellen, zoekopdrachten via google, aandelenkoersen, cijfers, foto en filmmateriaal, gezichten, gestalten, spraak en bewegingspatroon, volgens een bepaald stramien analyseren, classificeren indexeren en bewerken.
Na de herkennings- trainingsfase kan AI deze zaken herkennen en er een handeling aan verbinden, zoals wel of niet toegang geven tot een gebouw of data aan personen met een bepaald uiterlijk koppelen. Overvallers of plegers van een terreuraanslag kunnen opgespoord worden door camera's die overal zijn opgehangen. Hetzelfde geld voor kentekens van auto's op de snelweg. Email kan wel of niet herkend en gekwalificeerd worden als spam. De zoekopdracht wordt gekoppeld aan de gewenste gezochte informatie en op grond van de zoekopdracht, krijgt de zoekende persoon ook reclame op zijn scherm te zien die een relatie heeft met zijn zoekopdracht. Via de analyse van weersomstandigheden in combinatie met weersvoorspellingsmodellen of het verloop van aandelenkoersen kan AI voorspellingen doen die een grotere correctheid hebben dan door mensen gedane voorspellingen.

Op foto's en video's kan AI automatisch en in een flits gezichten blurren en achtergronden vervangen door andere achtergronden. Dit scheelt voor het retoucheren onnoemelijk veel werk. In het verlengde hiervan zijn er AI algoritmes die stemmen van beroemdheden teksten kunnen laten uitspreken die zij nooit gebezigd hebben. En AI dat in staat is je hoofd op een film van een bekende sportman of pornoster te zetten en zelfs in een film of foto je kleding kan doen veranderen.

Is sneller ook beter?
Of AI deze taken beter uitvoert hangt af van hoe wij "beter" definiëren.
Wat mij tot nu toe opvalt aan de door mij opgevraagde samenvattingen, is dat zij voortkomen uit wat deskundigen hier al over gezegd hebben. Daarbovenop wat bepaalde deskundigen van een bepaalde stroming hierover gezegd hebben. De samenvattingen zijn zeer beperkt pluriform.
Maakt AI een betere samenvatting dan een mens zou maken? Natuurlijk zullen veel mensen een kwalitatief slechtere samenvatting maken dan AI. Dat geldt echter niet voor mensen die zich verdiepen in een specifiek onderwerp. Zij zullen de samenvatting niet alleen uit meerdere invalshoeken maken maar ook nieuwe vragen en inzichten over het onderwerp voor het voetlicht brengen.

En wat wanneer het algoritme aangepast wordt in het zoeken naar meerdere invalshoeken en inzichten. Dat kan maar dan zal dat vrijwel zeker volgen vanuit de inzichten van de programmeur en deskundigen die het algoritme hebben gemaakt en getraind.
Wanneer AI met deep learning of unsupervised learning zover komt dat het uit zichzelf komt tot meerdere invalshoeken en inzichten, is, zoals de stand van wetenschap er nu voor staat, de kans zeer groot, dat deze nieuwe invalshoeken en inzichten, in de ogen van deskundigen door de mand vallen, onbegrijpelijk zijn en een bias(foutmarge) in zich bergen die niet na te rekenen is.
Dat laatste dat niet meer na te gaan is, hoe AI tot bepaalde beslissingen komt en welke foutmarge AI in zijn beslissingen heeft.is een probleem wat bij AI steeds meer opduikt. Nog niemand heeft hier een oplossing voor. Een oplossing is zeer noodzakelijk omdat er steeds meer beleid gemaakt wordt met behulp van AI. Vertrouwen is goed maar een blind vertrouwen kan leden tot rampen.

AI kan oneindig meer data verwerken dan een mens ooit kan overzien, laat staan bevatten
Google, Co-Pilot, Facebook, WhatsApp, Instagram, X, TikTok YouTube, Amazon en Bol.com en niet te vergeten onze overheden, verzekeringsmaatschappijen en het wereldwijde betalingsverkeer via banken en het internet beschikken en genereren een Himalaya aan data, in de wandelgangen "bigdata" genoemd. AI maakt het mogelijk patronen en verbindingen in deze schijnbaar onontwarbare zee van data te ontwaren. Deze patronen en verbindingen zijn goud waard voor grote bedrijven en overheden om het gedrag en denken van hun burgers en consumenten te begrijpen en te beïnvloeden. Het graven door AI in deze data wordt dan ook "data mining" genoemd. AI profileert hiermee onze geschiedenis van dag tot dag, opinie, aankoopgedrag en reageert met gerichte berichten en advertenties. De AI die zoekt naar patronen en correlatie, produceert dus vooral patronen en correlaties. Hieruit kunnen ook bizarre acties van AI ontstaan die in eerste instantie vermakelijk ogen.
stel je bent een sportieve veertiger en je logt in op de computer van je ouders. Dan is het niet alleen denkbaar maar ook heel goed mogelijk dat AI voortaan condoleances, rollators e.a. in je zoekgeschiedenis laat terugzien. Een ander fenomeen is dat google wanneer je een zoekopdracht aan het intypen bent al raadt waar je naar op zoek bent op grond van eerdere zoekacties. Flip van de Abeele(1923), beschrijft in zijn boek: "Technologie twijfelt ook", dat hij "data wilde intypen in een zoekopdracht maar dat google na de twee eerste letters "darmwandperforatie raadde. Van de Abeele had weliswaar nooit hier op gezocht maar wel in een eerdere zoekopdracht op "spoelwormen".

Taken die AI nog niet of onvoldoende beheerst

AI is nog lang geen tolk of vertaler
AI kan spraak naar tekst en tekst naar spraak. omzetten. Hoewel AI ook hierbij grammaticaal een behoorlijk niveau haalt zal elke native speaker een correctere grammaticale vertaling produceren.
AI corrigeert automatisch spel- en grammaticafouten. Bij vertalen blijkt echter dat AI niet hertaalt maar letterlijk vertaalt naar de gevraagde taal. Zinnen kunnen weliswaar grammaticaal correct zijn en voor de aandachtige lezer te begrijpen. Echter de bedoeling en fraaiheid van de vertaling komt niet helemaal tot stand. Hierdoor ziet de vertaling er stuntelig uit zeker wanneer het om een gesproken tekst gaat.

Voorlopig blijven we zelf het huishouden doen
Nergens komt beter tot uiting, hoeveel beperkt, door AI geholpen robots zijn, ten opzichte van mensen en menselijke intelligentie, dan in het huishouden.
Veel taken die mensen snel leren en kunnen uitvoeren zoals het huishouden zijn voor AI en robots zeer complex en tot nu toe onmogelijk. Er wordt al jaren tevergeefs gewerkt aan een huishoudrobot
Het huishouden bestaat uit een groot aantal taken zoals opruimen, poetsen, schoonmaken, afwassen, de was doen, de was strijken, opvouwen, repareren en wegbergen, boodschappen doen, koken, koffie zetten, zich door een woning verplaatsen zonder botsingen etc. Er is geen enkele robot, geholpen door AI, die al deze klussen in zich verenigd.
Natuurlijk bestaan er al robots die stofzuigen, dweilen en de was vouwen. Echter gaan ze nog gepaard met een groot aantal beperkingen, zoals: gebrek aan aanpassingsvermogen, empathie duur in aanschaf, energieverbruik en onderhoud en moeilijk te programmeren.

Deze video uit 2010 illustreert hoe complex het voor een robot is, uit een hoop handdoeken, een handdoek te vissen, deze netjes te vouwen en daarna op een stapel te leggen. De video wordt versneld afgespeeld. In werkelijkheid duurt het vouwen van elke handdoek 24 minuten:De autonome auto
Elon Musk belooft de wereld elk jaar, dat volgend jaar de volledig autonome auto er zal zijn. auto-ongelukken zullen voortaan verleden tijd zijn. Tijdens het ritje naar je werk kun je nog even een dutje doen of gamen. Aan jou de keus. Wanneer je werkt kan iemand anders uit je gezin de auto naar zich toe roepen en gebruiken. Het zal drukte op de wegen schelen want zelfrijdende autonome auto's kunnen de hele dag door meer mensen gebruikt worden en hoeven niet meer de hele dag op een plaats nutteloos staan wachten. Helaas blijft het tot nu toe bij een belofte.
Zelfrijdende auto's houden weliswaar al automatisch afstand, blijven automatisch in de rijbaan houden automatisch afstand en kunnen zelfstandig in de file stoppen en optrekken en passeren op een snelweg maar autonoom en tegelijkertijd veilig zijn ze nog niet.
De zelfrijdende taxi's die in San Francisco VS mogen rijden zijn regelmatig betrokken bij ongevallen. Er zijn nog heel wat drempels die genomen moeten worden zoals bij weers- en dag- en nacht omstandigheden met een beperkter zicht, andere weggebruikers en verkeerstekens, 100% herkennen en snelheid en rijden daarop aanpassen. Om dat mogelijk te maken, moeten alle weggebruikers, verkeersignalen zoals stoplichten en verkeersborden, 24/7 met elkaar in verbinding staan. Voorlopig kunnen wij niet stellen dat zelfrijdende auto's volledig veilig zijn. Zelfrijdende auto's blijven daarom een belofte.

AI gaat ons nog niet verlossen van gehoorproblemen
AI helpt bij moderne gehoorapparaten de omgevingsgeluiden van een restaurant wegfilteren. Dit gaat wel ten koste van de verstaanbaarheid van gesprekken die je wil beluisteren. Dat is juist de bedoeling.

Waar kan AI in de nabije toekomst een grote rol spelen
Vanwege een tekort aan arbeidskrachten werven Distributiecentra buitenlands personeel dat onderbetaald wordt en veelal slecht gehuisvest. AI, robots en drones kunnen dit probleem oplossen door processen zoals in-uitvoer, verdeling van de duizenden verschillende goederen te automatiseren en efficiënt te verdelen over de stellingen van het magazijn.

Andere gebieden waarvan de verwachting is dat robots redelijk snel en zeer nuttig kunnen worden ingezet zijn recycling en landbouw.
Recycling is arbeidsintensief werk en gebeurt daarom zeer weinig terwijl het noodzakelijk is zoveel mogelijk materialen terug te winnen. Robots kunnen in de toekomst dit werk snel en volledig gaan verrichten zodat bijna alles gerecycled kan worden.
in de landbouw wordt vanwege een tekort aan arbeidskrachten zeker 30% niet geoogst. Ook hier kunnen robots in de toekomst worden ingezet om de oogst volledig binnen te halen

Hoe verschilt AI van menselijke intelligentie?

Terugkomend op dat menselijke intelligentie een glibberig begrip is, is het des te meer een hachelijke zaak, menselijke intelligentie te vergelijken met computer intelligentie ofwel AI.
Wanneer wij bovenstaande definitie van menselijke intelligentie bekijken dan valt allereerst op dat aan intelligentie gerelateerde vaardigheden met elkaar geïntegreerd zijn door het bewustzijn en dat deze integratie plaats vindt in het immens ingewikkelde, grotendeels onbegrepen menselijke brein. Energie initiatief, zintuigen en lichamelijke kracht en flexibiliteit spelen hierin een belangrijke rol maar niet persé noodzakelijke rol. Vaardigheden zoals verbeeldingskracht, denkkracht, concentratie, creativiteit, het vermogen tot imiteren en om onderliggend regels in probleemsituaties waar te nemen, zijn net als intelligentie ambigue begrippen. Wij weten wel ongeveer wat deze vaardigheden inhouden maar je kunt deze begippen niet valide noemen. Iedereen zal deze begrippen op zijn eigen manier beschrijven.
Wanneer AI onderliggende regels en verbanden vaststelt door bijvoorbeeld deep learning vallen twee dingen op:
Mensen en zelfs jonge kinderen zijn beter in het waarnemen van onderliggende regels dan AI:
In New York 2023, kregen 9 maanden oude baby’s verschillende tekenfilms te zien waarin objecten steeds naar een bepaalde plaats op het beeldscherm werden geschoven . De vorm van object en de achtergrond veranderde telkens. Wanneer dit patroon veranderde, doordat het voorwerp naar een andere plaats op het beeldscherm werd verschoven, bleven de baby’s langer naar het veranderde patroon kijken. Een zelflerende AI gebaseerd op een neuraal netwerk, bleek deze vaardigheid niet te bezitten.
Machine learning, wekt de indruk dat een machine net als een mens leert van zijn ervaringen en de data die hij gevoerd krijgt. Wij weten dat machine learning komt tot het creëren van patronen en correlaties in data, op grond waarvan voorspellingen gedaan worden. Tot nu toe is niet duidelijk of deze patronen daadwerkelijk iets nieuws in de data ontdekken en hoeveel foutmarge in de patronen en voorspellingen voorkomen. Evengoed is onduidelijk hoe AI tot de ontdekte patronen en voorspellingen komt.
Aangezien dat het niet duidelijk is dat de verbanden in data en de daaruit getrokken voorspellingen kloppen moet er met grote voorzichtigheid op gehandeld worden. De ervaring leert ons echter dat mensen geneigd zijn die voorzichtigheid al snel laten varen.

Beschouwen wij rekenkracht en geheugen als delen van intelligentie, dan is het duidelijk dat AI Een enorm grotere en veel snellere rekenkracht en een veel groter en preciezer geheugen heeft dan om het even welk mens dan ook. rekenkracht en geheugen smengevoegd wint AI van de grootmeesters in schaken en go,
In het herkenen van beelden mits getraind door menselijke experts,presteert AI veel beter dan mensen. Het wordt anders als AI deep learning en neurale netwerken inzet om zichzelf herkenning en patronen eigen te maken. Een verschil met menselijke intelligentie is dat artificiële intelligentie geen bewustzijn heeft. Bewustzijn is het voortdurende besef van een levend wezen van de noodzaak op zijn impulsen en omgeving te reageren. Via de zintuigen is er een voortdurend contact met de omringende omgeving. Via het intellect is er een voortdurende afweging hoe te reageren op de signalen uit de omgeving. Bij deze afweging spelen lichamelijke vaardigheden zoals kracht snelheid en behendigheid maar ook intellectuele vaardigheden zoals ervaring, kennis, taal, denken, inschatten van de afloop van gebeurtenissen en handelingen etc een rol.

Er bestaat geen twijfel dat computerprogramma's beter en sneller taken kunnen uitvoeren waarvoor een of meerdere aan intelligentie gerelateerde vaardigheden nodig zijn zoals een rekenalgoritme of patroonherkenning, bijvoorbeeld gezichtsherkenning, go en schaken.

Hoe kunnen mensen met deze AI vaardigheden omgaan?

De ontwikkeling van AI programma's en inpassen in ons dagelijks leven, gaat zo snel en is zo uitgebreid dat consumenten van deze producten ze als een soort werkelijkheid gaan zien of waarnemen. Een werkelijkheid die het grootste deel van hun dagelijkse leven opslokt. Niemand kan nog zeggen hoe groot de invloed van AI op het gedrag, denken en mening van consumenten is In zekere zin sturen wij niet alleen metl deze middelen maar worden wij aangestuurd door deze middelen. Uiteindelijk is AI en alle middelen die door AI worden angestuurd een machtiger big brother dan George Orwell in zijn dystopische roman "1984" omschreef.

Het probleem is tot nu toe gelegen, in het blind vertrouwen dat mensen en organisaties zoals overheden stellen in dit soort hulpmiddelen. "Computer says no" dus het is nee. en een geautomatiseerde brief schuift uit de printer en valt uiteindelijk bij de klant of burger in de bus. Wanneer de klant of burger reageert, en de reactie past niet in het algoritme blijft de uitkomst van de machine. Dat kun je de computer niet kwalijk nemen maar wel de mens aan de telefoon of de mens die de brief openmaakt. Die zou het algoritme terzijde kunnen schuiven. Dat gebeurt echter veel te weinig want "computer says no".
Wanneer je aan chat gpt vraagt een analyse te maken van de problemen waar de Nederlandse samenleving anno nu mee te maken krijgt. Krijg je op zijn best een samenvatting van een aantal artikelen die in de media zijn verschenen of analyses hierover op overheidssites. Je kijkt hier met enig ontzag naar en je vraagt je af of journalisten binnenkort zonder werk zitten. Wat echter ontbreekt aan een dergelijke analyse is een mening en creativiteit die deze zogenaamde analyse, die niet meer is dan een samenvatting, overstijgt. Noem het een frisse blik of gezond boerenverstand.
Het gevaar blijft dat je teveel op artificiële intelligentie vertrouwt. Mensen die in de schulden zijn geraakt weten hier alles van. Zij ontvangen eindeloos veel aanmaningen die door een algoritme en printer over hen worden uitgestort, zonder dat er ooit iemand op het idee komt de telefoon ter hand te nemen en te informeren wat er aan de hand is of eens een huisbezoek te brengen om de situatie in ogenschouw te nemen. Meestal gaat er aan de komst van een deurwaarder, een wasmand vol geautomatiseerde brieven brieven vooraf.


Het winnen met schaken of go van een mens zegt niet persé of een machine intelligent als een mens of zelfs intelligenter dan een mens kan zijn. Wanneer wij het hebben over schaken en go, dan hebben wij het over berekenen en onthouden van mogelijke zetten en mogelijke antwoorden. Wanneer wij het dan hebben over rekenkracht hebben wij het over brute rekenkracht die te werk gaat volgens het principe zoveel mogelijk zetten zetten doorrekenen volgens het principe wanneer deze zet, dan kunnen worden vervolgens alle mogelijke tegenzetten berekend en wat daaruit volgt enzovoort. Het aantal mogelijkheden van het spel stijgt per verdere doorrekening exponentieel het aantal mogelijke posities op het bord is enorm. Naar schatting zijn er tussen de 1043 en 1050 reglementaire stellingen op het schaakbord. Van schaakgrootmeesters wordt gezegd dat zij vijftien zetten vooruit kunnen doorrekenen en overzien.
Met de rekenkracht en het geheugen van de tegenwoordige computers is er veel meer mogelijk. Maar laten we wel wezen, de specifieke rekenkracht en het soort geheugen waarmee computers mensen verslaan met schaken en go, is slechts een klein deel van menselijke rekenen. Mensen hebben ooit schaken en go bedacht. Mogelijk ter verstrooiing, mogelijk om vindingrijkheid geheugen en concentratie met elkaar te meten. Dat zie ik AI nog niet zo snel uit zichzelf doen. Mensen zetten rekenen en wiskunde in om het universum te begrijpen, zoals het berekenen van de leeftijd van het unversum, of de invloed van elektromagnetische straling van de zon op de aarde en de snelheid van licht en geluid. Ook dat zie ik AI niet zo snel uit zichzelf doen. Voor zo iets heb je nieuwsgierigheid, creativiteit, organisatiebehoefte, levenskracht en bewustzijn nodig. AI leeft niet. Het is een samenhangend systeem van algoritmes; zeg maar een computerprogramma dat alleen werkt zolang de computer van electriciteit wordt voorzien.

Kan superintelligente AI de mens overheersen?

Deze superintelligente AI moet dan wel zijn eigen energiecentrale hebben en in staat zijn de grondstof voor deze energie voortdurend aan te leveren. Het staat vast dat Superintelligente AI met onbeperkte toegang tot het internet veel sneller en efficiënter met deze Mount Everest aan data kan analyseren. Echter wat en hoe en met welk doel vindt deze analyse plaats. Hetzelfde geld voor beschikking hebben over een gevraagde en ongevraagde stroom van zintuiglijke en cognitieve informatie. Hij moet zijn omgeving voortdurend waarnemen, analyseren, stilstand en beweging destilleren, driedimensionaal en geografisch georiënteerd zijn in de ruimte. Hij moet de temperatuur, de vochtigheid, luchtdruk de verschillen tussen licht, donker en vormen, voorwerpen en organismen waarnemen. Hij moet zichzelf waarnemen, defecten en haperingen waarnemen. Hij moet de capaciteit hebben deze gebreken te herstellen. Er moet een besef zijn van willen voortbestaan, een besef van doelen, het kunnen beseffen van gevaar en veiligheid voor het voortbestaan.
Deze AI moet in staat zijn zijn mogelijkheden vaardigheden en kennis uit te breiden en steeds efficiënter te handelen . Deze intelligentie moet de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen, te construeren en te scheppen. Ook zal deze computer een taalbewustzijn, een taalvaardigheid ofwel een algoritme om deze amorfe infostroom te kunnen rangschikken, analyseren en construeren, alles gericht op voortbestaan en efficiënter en intelligenter dan mensen ooit kunnen zijn.

Kan een superintelligente computer met bovenstaande mogelijkheden een bedreiging vormen voor de mens? Wanneer deze computer er eenmaal is, is dat niet te voorspellen of te voorkomen zeggen psychologe Susanne Blackmore en filosoof Nick Bostrom die dit vraagstuk onafhankelijk van elkaar bestuderen.
Op de eerste plaats is een dergelijke machine gericht op zijn voortbestaan. Zo'n computer zou zich natuurlijk niet laten uitschakelen of zich van zijn energievoorziening laten afsluiten. Zou zo'n computer de mens helpen? Waarschijnlijk niet. Op de eerste plaats is de intentie gericht op voortbestaan.
Zou zo'n computer een bedreiging voor mensen kunnen vormen? Ook niet persé. Je zou je kunnen voorstellen dat de computer voor zijn voorbestaan een energiebron nodig heeft . Ongetwijfeld zal de intelligente computer een berekening maken van de hoeveelheid beschikbaar energie en hoeveel tijd hij daarmee vooruit kan. Hij zal een maximaliserende berekening maken. Indien deze intelligente computer waarneemt dat deze energiebron ook benut wordt door een andere entiteit, zal de intelligente computer dat in zijn berekeningen meenemen. Indien de intelligente computer zichzelf meer macht en mogelijkheden toedicht dan de concurrerende mensen, zal deze computerentiteit de energie voor zichzelf claimen.
Wat zal een dergelijke intelligentere dan mensen computer doen wanneer mensen hem proberen uit te schakelen? Dat kunnen wij niet bevroeden daar wij immers niet over een dergelijke intelligente beschikken.

Literatuur:


Hannah Arendt. Het leven van de geest, vertaald door Dirk den Schutter en Remi Peeters, Ten Have 2021.
Susanne Jacobitti, Hannah Arendt and the will. Political Theory, Volume 16, febr.(54-76)1988.
Flip van den Abeele, Technologie twijfelt ook: Dertien dilemma's over innovatie en techniek,Pelckmans,1923.
Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press. 2014.
Susan Blackmore, The meme machine, oxford university Press,1999.
Susan Blackmore, Consciousness: An Introduction, Routledge, 2018.
Gala Stojnić a, Kanishk Gandhi b, Shannon Yasuda a, Brenden M. Lake a c, Moira R. Dillon. Commonsense psychology in human infants and machines , Cognition Volume 235, June 2023.
Han L. J. Van der Maas, Kees-Jan Kan, and Denny Borsboom. “Intelligence Is What the Intelligence Test Measures. Seriously”, 2014,
Peter Lanz, The Concept of Intelligence in Psychology and Philosophy,Holk Cruse, Jeffrey Dean, Helge Ritter ,2000.
Howard Gardner, Frames of Mind. theory of multiple intelligence. Harpers Collins Productions,1983.
Peter Salovey en John D. Mayer Emotional intelligence. 1990, Journals Sagepub. Volume 9, issue 3.
Daniel Goleman, Emotionele intelligentie. Contact, 2000.
Wayne Leon Payne, A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence; Self-Integration; Relating to Fear, Pain and Desire. Dissertation, The Union for Experimenting Colleges and Universities 1985.
Telmo Pievani, Valary Zeitoun. Atlas van de Homo Sapiens.Noordboek, 2024.
Kiran Vaidhya Venkadesh, Arnaud A. A. Setio, Anton Schreuder, Ernst T. Scholten, Kaman Chung, Mathilde M. W. Wille, Zaigham Saghir, Bram van Ginneken, Mathias Prokop, Colin Jacobs. Deep Learning for Malignancy Risk Estimation of Pulmonary Nodules Detected at Low-Dose Screening CT> Radiology 2021,
Keelin Murphy , Henk Smits, Arnoud J. G. Knoops, Michael B. J. M. Korst, Tijs Samson, Ernst T. Scholten, Steven Schalekamp, Cornelia M. Schaefer-Prokop, Rick H. H. M. Philipsen, Annet Meijers, Jaime Melendez, Bram van Ginneken, Matthieu Rutte. COVID-19 on Chest Radiographs: A Multireader Evaluation of an Artificial Intelligence System. Radiology,May 8 2020. 12 JUNI 2020

Websites


Stephan Peters, De Nederigheid van het willen, 9 maart 2015.
Neanderthal Museum
Neanderthals used stone hand axes to strike a light
Smithsonian: National museum of natural history: what does it mean to be a human being?
Neanderthals used stone hand axes to strike a light
The definition of an algorithm
Wordt kunstmatige intelligentie slimmer dan de Mens. NPO Kennis, Bouwe Verstraten 2022.
Intelligence as the Tests Test It
emotionele intelligentie
thorie modellen
Goleman over emotionele intelligentie
Christina Pazzanese, 12 oktober 2023. The harvard Gazette: A tech-warning: AI is coming fast and its going to be rough ride
First Post, 17 mei 2023.If chatgpt creator Sam Altman is warning about AI is the world in trouble.
De nationale AI cursus
met ai de progressie van-diabetische retinopathie voorspellen
Katrin Amunts, Alois C. Knoll, Thomas Lippert, Cyriel M. A. Pennartz, Philippe Ryvlin, Alain Destexhe, Viktor K. Jirsa, Egidio D’Angelo, and Jan G. Bjaalie, The Human Brain Project—Synergy between neuroscience, computing, informatics, and brain-inspired technologies. journal.pbio, Published online 2019 Jul 1
Lakna. what is the-difference between humans and animal brain,Pedia, 7 mei 2019
Erica Renckens. Onderzoekers maken hersenatlas van woordbetekenissen. Nemo Kennislink, 4 mei 2016.
Podcast: Blenders.Aflevering 4 (sz 2) Nicky Dries over de toekomst van werk en constructief pessimisme april 2024
Jill Michelle Jensen, EDUCATING WITHOUT BANNISTERS: HANNAH ARENDT ON THINKING, WILLING, AND JUDGING. THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) January 2020