ziektebeeld

Taal en ons brein


Het vermogen van mensen tot het praten, het schrijven en dichten over onderwerpen die variëren over emoties, wiskunde, landbouw, politiek, economie geschiedenis en vele andere onderwerpen, is het vermogen tot taal.
Ons vermogen tot taal wordt in verband gebracht met de linker hersenhelft en meer in het bijzonder:
Broca’s gebied: Dit gebied is geassocieerd met spraakproductie en articulatie.
Wernicke’s gebied: Dit gebied is geassocieerd met begrip van taal.
Primaire motorcortex: De motorcortex zorgt voor het aansturen van bewegingen waaronder de mondmotoriek en spraakbewegingen.
De primaire auditieve cortex: vergelijkt geluid of het gesprokene met dat wat opgeslagen is in specifieke gebieden in deze cortex.
Schade aan een van deze gebieden, veroorzaakt door een beroerte of ander letsel, kan leiden tot taal- en spraakproblemen of afasie, een verlies van taal of het volgen van een gesprek
In het afgelopen decennium hebben neurologen echter ontdekt dat taal niet beperkt is tot twee gebieden van de hersenen of zelfs maar tot één kant, en dat de hersenen zelfs kunnen groeien wanneer we nieuwe talen leren.
Een onderzoek gepubliceerd in 2016 door onderzoekers van de Berkely universiteit in de VS wijst uit dat bij het horen en uitspreken van verschillende woorden, over het hele brein hersengebieden geactiveerd worden, afhankelijk van het soort woord.

Website:
Erica Renckens. Onderzoekers maken hersenatlas van woordbetekenissen. Nemo Kennislink, 4 mei 2016.

Overspannen

Wat is overspannenheid?
Overspannenheid ook wel bekend onder termen zoals neurasthenie, zenuwzwakte, surmenage, overstressed, burnout, aanpassings stoornis of een gebrek aan stressbestendigheid , wordt door het individu ervaren als vermoeidheid, lusteloosheid, emotionele leegheid, ongemotiveerdheid, verlies van interesse, geprikkeldheid slapeloosheid, rusteloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn en gebrek aan eetlust. Objectief kan er een verhoogde spiegel van adrenaline, hartslag, spierspanning en bloeddruk gemeten worden.
Overspannenheid ontstaat na een periode van overbelasting. De overbelasting of uitputtingstoestand kan ontstaan door intensieve landurige psychische inspanning en/of lichamelijke aandoeningen, vooral na infectieziekten. Overspannenheid kan een lange tijd blijven bestaan.
Dr. Hans Selye nam waar, dat het lichaam specifiek reageerde op allerlei niet specifieke ziekten. Later nam hij ook waar dat mensen minder gezond waren en meer ongemak toonden als ze gedwongen werden om veranderingen te ondergaan in hun levenswijze en omgeving. Holmes en Rahe bevestigden deze waarneming. Zij stelden vast dat zieke mensen in de periode die vooraf ging aan hun ziekte, veel vaker een grote verandering in hun leven moesten ondergaan, zoals de dood van hun partner, dan gezonde mensen. Na verloop van tijd ging Selye de term "stressyndroom" hanteren Dit om aan te geven dat er niet alleen specifieke reacties zijn bij biologische veranderingen maar ook bij veranderingen in de leefsituatie. Stress wordt nu begrepen als hetgeen gebeurt bij mensen die gedwongen zijn zich aan een nieuwe levenswijze of voor hen niet dagelijkse situatie aan te passen. Hoe groter de vereiste verandering is, des te groter is de stress.

spuitabces

Een spuitabces ontstaat doordat er bij het injecteren bacteriën binnendringen en er een infectie ontstaat. Infectie gaat gepaard met vochtophoping en een zwelling, de huid is gespannen, warm en rood, er is sprake van functieverlies en het doet pijn. Druggebruikers voelen vanwege hun opiaatgebruik minder snel pijn. Dat kan ertoe leiden dat druggebruikers pas in een laat stadium medische hulp zoeken.
rijp Kenmerk van een abces is zogeheten fluctuatie: als je twee vingers losjes op het abces legt en je drukt met één vinger lichtjes, dan voel je de andere vinger omhoog gaan. Pas als er sprake is van fluctuatie is het rijp. D.w.z. gevuld met pus. De pus moet eruit Er wordt een snee aangebracht op de plaats van het abces zodat de pus het lichaamsdeel kan verlaten. De wond moet enige tijd open blijven zodat alle pus en vocht kans krijgt een weg naar buiten te vinden. de snee op de plaats van het abces wordt enige dagen opengehouden door in de wond een steriel gaasje aan te brengen. Wanneer geen pus meer uit de wond komt kan het gaasje verwijderd worden.
abces met snede en drain van gaas Complicaties zijn er wanneer bacteriën zich hebben verspreid in het lichaam. Wanneer bacteriën in de bloedbaan komen ontstaat er sepsis dat is een toestand die gepaard gaat met hoge koorts, rillingen, moeheid, verlies eetlust, lage bloeddruk en mogelijk orgaanfalen. Andere complicatie zijn een ontsteking van het hart of van de hartkleppen, gewrichtsproblemen of encfalites.

Subcategorieën