2. Kijk naar het volledige plaatje

Van een onafhankelijke markt- naar een ingebedde economie:

Schets Macro Economie
Na WOII was er behoefte aan herstel van de economie. De econoom Samuelson maakte daarom in zijn standaardwerk “Economics”, een globale schets die bedoeld was te illustreren hoe inkomen circuleert in de economie. Maar zijn schets werd al snel gebruikt om de economie zelf te illustreren.
Raworth maakt hier een vergelijking met de toneelschrijver William Shakespeare. Deze schreef oorspronkelijk voor al zijn acteurs een rol zonder aanwijzingen over het karakter van deze rol en zonder aanwijzingen over de rol en karakter van de tegenspelers. Latere uitgevers van de stukken van Shakespeare zijn echter elke rol een karakter gaan toedichten, zodat er vanaf het begin van het toneelstuk zowel bij de acteurs als bij het publiek een verwachtingspatroon ontstond.

In het geval van het circulaire stroomdiagram van Paul Samuelson werden er aan door hem genoemde factoren door de neoliberalen Friedrich Hayek en Milton Friedman, de volgende kenmerken toegedicht:

de neoliberale economie


De markt is efficiënt in het voorzien van alle banen en goederen die men wil en is de oplossing voor alle problemen. De markt mag daarom zijn eigen gang gaan.

Het zakenleven of bedrijfsleven dient ongebreideld zijn gang te kunnen gaan en heeft geen inmenging of controle nodig. Het doel van een bedrijf is productie en winstmaximalisatie.

De financiële markten kunnen niet falen. De banken investeren de spaartegoeden op een verantwoordelijke manier. De rentestand weerspiegeld alle noodzakelijke informatie die financiële instellingen nodig hebben om aanpassingen te doen.

Handel wordt gezien als een win win situatie waarbij niet alleen de sterkere gebaat is maar ook de zwakkere. Open daarom de grenzen en schaf protectionisme en handelsbarrières af.

de overheid of staat wordt beschouwd als incompetent en dient zich niet met de gang van zaken zoals vrijhandel en bedrijfsleven te bemoeien.
Behalve voor het bewaken van de grenzen en verdedigen van het land, zien de neoliberalen weinig functies voor de overheid.

Openbare voorzieningen en nutsbedrijven zoals energiebedrijven, waterleidingbedrijven, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, , ziekenfondsen, post en telefoon dienen te worden gecommercialiseerd.

De aarde wordt gezien als een onuitputtelijke bron. Het verbruiken van grondstoffen zoals olie tot de laatste druppel en koper tot het laatste erts, levert geen problemen op omdat de vrije markt te zijner tijd zorgt voor vervanging.

Vakbonden zijn hinderlijk en vertragend voor de markteconomie. Liever zonder dan met vakbonden. Macht en uitvoerende macht wordt als irrelevant gezien. De enige macht waar men beducht voor moet zijn is de macht van een monopolie.

Het bestieren van een gezin en huishouden dient aan de vrouwen overgelaten te worden en voorziet in arbeidskrachten.

Het bestaan van de de samenleving of maatschappij wordt door het neoliberalisme ontkend. Er zijn individuen, vrouwen en mannen en gezinnen die met het bedrijfsleven een verbinding vormen.

Het gevolg hiervan is geweest dat er een wereldwijd geloof en vertrouwen ontstond in de vrije markteconomie, handel en kapitalisme.

Was de Neoliberale economie goed voor alle mensen?

Echter in 2008 bleek dat financiën niet onfeilbaar zijn. Velen verloren hun werk inkomen en woning. Hele landen bevonden zich aan de rand van de afgrond. De industrie in het westen is ontmanteld en het werk is naar lagelonenlanden gegaan. De regeringen, overheden, vakbonden en sociale vangnetten, gemeenschappelijke voorzieningen waren tandeloos gemaakt. Bijna de helft van de gezinnen in de westerse samenleving bestaat uit gebroken gezinnen, Het aantal individuen dat solitair woont en het alleen moet redden is groter dan ooit, het aantal gezinnen en individuen dat leeft in schulden en in armoede is groter dan ooit, het aantal daklozen is catastrofaal gestegen. Er is een enorme vluchtelingencrisis. De zorginstellingen zijn ontmanteld. Zieken zijn naar thuisgestuurd. Thuiszorgers verloren massaal hun baan Uitkering worden al tientallen jaren niet meer aangepast aan prijsstijgingen. De sociale cohesie is lager dan ooit. vele miljoenen mensen die die steun hard nodig hebben aan hun lot zijn overgelaten.

Ook in het politieke spectrum is er sprake van een grote fragmentatie. De christelijke zuilen en sociaal democratische zuilen, zijn geen zuilen meer te noemen. Dit heeft als gevolg gehad dat er nieuwe politieke stromingen zijn ontstaan met een lage organisatiegraad. De bereidheid om te stemmen en politiek mee te denken, is veranderd in wantrouwen en onverschilligheid.

De meerderheid van de mensen in de de westerse landen, die nog werk en inkomen hebben is sterk gedaald. Voor zover deze groep die nog niet gemangeld is door het kapitalisme, stemmen deze niet meer sociaal maar massaal liberaal.

Kortom je kunt stellen dat het Neoliberalisme de wereld bijna naar de knoppen heeft geholpen.

Volgens Raworth moeten wij streven naar het model van de ingebedde economie. Zie hieronder:

Hoe creëren we een gezonde duurzame balans

Aarde: de aarde geeft leven. Dus respecteer haar grenzen
Sinds de eerste economen hun modellen voor de groei van het BNP opstelden, is de totale productie van de mensheid, 300 keer zo groot geworden. Er is bezorgdheid dat de aarde niet meer kan voorzien in de benodigde energie en grondstoffen wanneer de productie verder groeit. Door de productie zijn de broeikasgassen dermate toegenomen dat. Er een toenemende bezorgdheid is dat levensbronnen van de aarde ernstig beschadigd zullen worden.De economie zal dus aangepast moeten worden.

Samenleven is fundamenteel dus koester de verbindingen
De samenleving bestaat uit talloze wederkerige relationele netwerken die zorgen voor samenwerking regels en normen en samenhang. Netwerken die voorzien in de behoefte aan veiligheid deelnemer vrije tijd en het gevoel erbij te horen. Het is duidelijk dat de economie afhankelijk is van het onderling vertrouwen dat deze netwerken tot stand brengen.

De economie is divers dus ondersteun alle systemen
In de economische modellen wordt onvoldoende rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheid van markt gezin gemeenschapsvoorzieningen en de staat.

De gezinnen zijn de kern dus waardeer hun bijdragen
In de economische modellen wordt geen rekening gehouden met de onmisbare bijdrage van de vrouwen die zorgdragen voor de gezinnen en hun huishouden. Zonder deze bijdrage zou d economie in elkaar storten.

De markt is krachtig dus pas deze wijs toe.
De markt voorziet in een efficiënt de verdeling van de goederen in onze maatschappij echter doet dit alleen voor de goederen en diensten waarvoor betaald wordt. De markt voorziet niet in onderwijs zorg en bescherming. De markt floreert dankzij regulering van regering en andere instituties.

Gemeenschappelijke voorzieningen zijn creatief dus gebruik en stimuleer hun kracht
De zee de lucht de oerwouden en niet Ontgronden gebieden zoals Antarctica en de Noordpool, behoren iedereen toe. Landen hebben van ouds her allerlei gemeenschappelijke voorzieningen: De spoorwegen de verkeerswegen de vliegvelden de post en telefoon, de energiemaatschappijen de waterbedrijven de ziekenhuizen de scholen etc. Het huidige internet en e-mail zijn duidelijke voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.

De staat is essentieel dus maak de staat verantwoordelijk
De staat dient te voorzien in publieke goederen die voor iedereen beschikbaar zijn en niet alleen voor degeen die betaalt: onderwijs, gezondheidszorg, het wegennet en straatverlichting. Ten tweede zal de staat het mogelijk maken dat ouders zorgverlof opnemen voor de kinderen en hun ouders. Ten derde zal de staat voorkomen dat het gemeenschappelijk bezit wordt aangetast door het bedrijfsleven. Ten vierde de staat zal de macht inperken van de markt door de markt in te bedden in instituties en regels die de bio diversiteit beschermen en voorkomen dat giftige stoffen in het milieu komen. Ook zal de staat de rechten van de arbeiders beschermen.
De staat is niet gebonden aan de financiële risico’s die met onderzoek gepaard gaan. Immers de basis research die achter de smartphone schuilgaat komt grotendeels uit de onderzoekslaboratoria van de universiteiten. Zonder deze onderzoeksresultaat had Apple de smartphone niet kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de farmaceutische industrie. In de toekomst zal de straat veel moeten investeren in hernieuwbare energie.

Financiën zijn een dienst dus laat financiën dienstbaar zijn aan de maatschappij>
Zoals wij sinds 2008 weten, hebben de banken door eindeloze kredieten te verschaffen, geld geschapen waar geen waarde tegenover staat. Geld dient dus niet meer geschapen te worden door de bank maar door de staat en de gemeenschapsvoorzieningen.

Het bedrijfsleven is innovatief dus geef het een doel
Geholpen door de markt Kan het bedrijfsleven zeer effectief zijn in het introduceren van technologische verbeteringen en het zuinig omgaan met materialen en geld. Dit mag door uitzuiging niet ten koste gaan van de arbeiders in de fabrieken, het winkelpersoneel de taxichauffeurs en het hotel personeel. Er dienen geen extreme verschillen te bestaan in beloning zoals dat de baas 200 keer meer verdient dan Zijn werknemer. Niet alleen vakbonden kunnen dit oplossen maar ook in gedeeld eigenaarschap we bij de werknemers mede eigenaar van het bedrijf worden

Bij handel snijdt het mes aan twee kanten dus maak handel eerlijk
Door een ongelijke verdeling van macht en rijkdom tussen de landen en bedrijven is gebleken dat het mes van de handel niet van twee kanten snijdt en dat beide deelnemers aan een transactie geen gelijkelijk voordeel behalen. Dit dient voorkomen te worden door landen hierover te laten onderhandelen en afspraken te maken.

Macht doordrenkt alles dus controleer misbruik
Wie bepaald wat er in de economie gebeurt. Het is duidelijk dat d macht van de multinationals en miljardairs enorm is toegenomen. De balans van d macht zal meer moeten doorslaan naar de burgers.

Inhoud:

Inleiding en samenvatting Doughnut Economics
1. Verander het doel van economie
2. Kijk naar het volledige plaatje
3. Koester de menselijke aard
4. Doorgrond systemen
5. Hoe verdeel je welvaart?
6. Maak alleen wat je kunt hergebruiken
7. Agnostisch over groei
8. Donut economie kan de mens en de aarde redden