termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

Naar duurzame circulaire voeding


Bij de Nederlandse regering is het besef doorgedrongen, dat het radicaal anders moet met landbouw, veeteelt en visserij. Dat is te zien in de visie van het ministerie van landbouw,natuur en voedselkwaliteit
Er is in Nederland een dreigende teloorgang van landbouwgronden door de wijze van bemesting, Er is een sterke afname van de biodiversiteit door schaalvergroting en onkruidbestrijding op akkers en weidegronden. De drinkwatervoorziening komt in gevaar door de vervuiling van de bodem met kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen. De broeikasgassen die door de wijze van productie ontstaan, zullen zorgen voor een opwarming, die toenemende droogte en mislukken van oogsten zal veroorzaken.
De toekomst van de voedselvoorziening moet veilig gesteld worden door over te stappen op kringlooplandbouw: Bij kringlooplandbouw ligt het accent op het sluiten van kringlopen van mineralen en grondstoffen. Het duurzaam beheren van de bodem en het minimaliseren van emissies staan centraal en natuur inclusieve landbouw .
Men denkt dit te kunnen bereiken door:

 • strokenteelt,
 • agroforestry,
 • moderne veredeling en
 • geïntegreerde gewasbescherming,
 • inzet van laagrisico-middelen
 • permacultuur
 • sensortechnologie

Onkruidbestrijding gebeurt met mechanische of ecologische technieken . De inzet van chemische middelen geldt als laatste precisieingreep .
Inmiddels zijn we op weg naar
het deltaplan biodiversiteitsherstel ,
het deltaplan agrarisch waterbeheer deltaplan agrarisch waterbeheer,
verduurzaming van de visserij door het MSC-keurmerk, bewegingen rond weidemelk en nieuwe vormen van pluimveehouderij, Boer Bewust, Stichting Veldleeuwerik, Beter Leven Keurmerk.

Hoe kunnen de voornemens van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getoetst worden? Dat kan door telkens het antwoord te geven op de volgende 10 vragen.
1. Komen er gesloten kringlopen tot stand, zijn er minder emissies en minder van verspilling van biomassa in het voedselsysteem?
2. Gaat de visserij bij minder schade toebrengen aan de natuurlijke omgeving?
3. Krijgen de boeren een stevige onderhandelingspositie tegenover de grote retailbedrijven zoals Jumbo, en Albert Heijn?
4. leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik?
5. bevorderen een bloeiende regionale economie van het platteland?
6. Worden de ecosystemen water, bodem, lucht,biodiversiteit van het boerenlandschap gezonder?
7. Verbetert het dierenwelzijn?
8. gaan alle burgers de waarde van voedsel dat door boeren geproduceerd wordt waarderen?
9. Welke bijdrage gaat Nederland internationaal leveren aan oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen?
10. Welke criteria zijn er voor voedselveiligheid

regeneratieve economie

Het is nodig over te gaan naar een circulaire, regeneratieve en op herstel gerichte economie. Er moeten in de industrie, landbouw, visserij, bosbouw modellen ontworpen worden die circulair zijn en waarin zowel technische als biologische materialen voortdurend stromen: aan de ene kant blijven metalen en polymeren in kringen rondgaan en worden ze steeds opnieuw ingezet zonder aan kwaliteit in te boeten, terwijl aan de andere kant organische elementen weer veilig aan de natuur worden toevertrouwd om opnieuw natuurlijk kapitaal te helpen opbouwen.
Producten moeten zo ontworpen worden dat ze eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald en schadelijkheid wordt geëlimineerd. gebruikte producten worden niet meer tot afval maar worden opnieuw verwerkt.

Mechanische onkruidbestrijding

Mechanische onkruidbestrijding is het met behulp van machines verwijderen van ongewenste kruiden. Mechanische bestrijding is minder belastend voor het milieu dan bestrijding met herbiciden, chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Men gebruikt: eggen, schoffel, torsie- en vingerwieders, - de Radis:Deze machine werkt met lichtsensoren die de plantplaats bepalen, de Robocrop . Deze machine en camera kan de plantplaats bepalen. de Robovator, de plantplaats wordt ook hier bepaald met een camera, één camera per gewasrij. de intrarijwieder. deze machine werkt ook met één camera voor drie rijen en met ondersteuning van licht. Zie hier voor deze geavanceerde mechanische onkruid bestrijding.

Precisielandbouw

Precisielandbouw is een techniek waarbij planten met behulp van technologische toepassingen heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Hoewel het veel voordelen biedt, gebruiken boerenbedrijven het nog niet op grote schaal. Dit komt door complexiteit, onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van toepassingen voor precisielandbouw.

Sensor technologie

Er kan gebruik gemaakt worden van sensoren die direct aan spuitmachines gekoppeld zijn en die biomassascans leveren voor variabel gedoseerde on-the-go bespuitingen.Door een Kinect-camera voor het scannen van bloesem en vruchtontwikkeling, is het mogelijk geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig precieze informatie te verzamelen tijdens de teeltcyclus, is de teler in staat om indien nodig tijdig in te grijpen en beter te plannen van het doseren, van onkruidbestreidingsmiddelen en kunstmest.
Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun gewassen. Er kan gebruik gemaakt worden van het aanbod aan satelliet- of dronebeelden in de periode dat ziektebestrijding speelt.
Via gps is het mogelijk de rijpaden van de tractor op de akker te optimaliseren, zodat zo weinig mogelijk inklinking op de akkers plaatsvindt.
Via satellietbeelden, beelden van drones, camera's en sensoren is het mogelijk te komen tot onkruidbestrijding via onkruiddetectie, Beregeningsadvies op maat. bescherming legnesten en fauna in grasland, precisiebemesting grasland, het Variabel poten aardappelen, variabel bemesten, Variabel bodemherbiciden, plaatsspecifiek bekalken, Variabel loofdoden en plaatsspecifiek granulaat

Subcategorieën

 • termen en definities
  Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
  Aantal artikelen:
  35