termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

Tardieve dyskinesie

Tardieve Dyskinesie Tardieve Dyskinesie:
Een syndroom bestaande uit potentieel onherstelbare onvrijwillige bewegingsstoornissen dat na enige tijd kan optreden als bijwerking, bij patiënten die behandeld zijn met klassieke antipsychotische medicijnen zoals Haldol en Cisordinol. Tardief betekent zoveel als 'laat' en dyskinesie zoiets als 'verkeerde bewegingen'. Het gaat om zenuwtrekken in het gezicht, onwillekeurige bewegingen van tong-, mondspieren, maar ook vingers, en andere ledematen. De eerste verschijnselen kunnen een half jaar op zich laten wachten maar soms ook wel tien jaar of nog langer. Volgens een ruwe schatting (de onderzoeksresultaten lopen erg uiteen) krijgt ongeveer een derde van de patiënten die antipsychotica gebruiken last van deze bijwerking. Alhoewel tardieve dyskinesie meer voorkomt bij ouderen met name oudere vrouwen die langdurig behandeld zijn met conventionele antipsychotica is het onmogelijk voorspellingen te doen over het wel of niet gaan voorkomen na het begin van de behandeling met antipsychotische medicatie Het risico dat tardieve dyskinesie ontstaat en dat het onomkeerbaar blijkt is groter naarmate de duur van de antipsychotische behandeling langer en de doses die de patiënt hiervoor worden toegediend,groter zijn. De kans dat het syndroom uiteindelijk ontstaat is echter kleiner wanneer de therapie relatief korter is en de toegediende doses lager

Er is geen bekende behandeling voor tardieve dyskinesie, alhoewel het mogelijk is dat het syndroom gedeeltelijk of geheel vermindert wanneer de therapie gestaakt wordt of de doses verlaagd. Wel is een aantal middelen bij bepaalde patiënten deels werkzaam. Vitamine E lijkt een veelbelovend geneesmiddel. Antipsychotische behandeling zelf echter onderdrukt voor een gedeelte de tekenen van tardieve dyskinesie en kan daardoor een onderliggend proces maskeren. Het effect wat deze symptoomonderdrukking heeft op het lange termijn verloop van het syndroom is onbekend.

Anticholinergica

Anticholinergica blokkeren onwillekeurige bewegingen van de spieren die gepaard gaan met de ziekte van Parkinson. "> Anticholinergica Anticholinergica blokkeren onwillekeurige bewegingen van de spieren die gepaard gaan met de ziekte van Parkinson(neurologische aandoening met verlies van beweging en coördinatie en bevingen). Anticholinergica zorgen voor een evenwicht in de productie van dopamine en acetylcholine in het lichaam. Anticholinergica kunnen ingezet worden voor de behandeling van longaandoeningen zoals astma en chronisch obstructief longlijden (COPD), maag-darmaandoeningen en urinewegaandoeningen.
Anticholinergica kunnen gebruikt worden bij depressie, beven, een verhoogde bloeddruk), duizeligheid, bewegingsziekte (reisziekte), slapeloosheid, spierkrampen en spierstijfheid

Gamma-glutamyltransferase

cholesterol en triglyceriden Gamma-glutamyltransferase, GGT, is een enzym dat een aminozuur overdraagt van een peptide naar een ander peptide of aminozuur. Het bepalen van GGT wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van een aandoening van de galwegen dan wel van de lever.

SGPT

SGTP Serum glutamaat pyruvaat transaminase (SGPT), tegenwoordig alanine-aminotransferase (ALAT) genoemd, is een leverenzym dat van levensbelang is voor de energieproductie. Het is aanwezig in verschillende weefsels zoals de lever, de skeletspieren en het hart, maar in de lever bevindt zich de hoogste concentratie. Als de lever is beschadigd, lekt SGPT uit de cellen in je bloed. Normale SGPT-waarden variëren van 7 tot 56 units per liter bloed (U/L). Hoge SGPT-waarden in het bloed kunnen duiden op leverschade, maar het kan ook verhoogd zijn door intensieve inspanning.

Dyspepsie

cholesterol en triglyceriden Klachten over de maagstreek: gevoel van een "opgeblazen, opgezette maag" te hebben. misselijkheid, oprispingen, en brandend maagzuur.

Subcategorieën

  • termen en definities
    Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
    Aantal artikelen:
    43