termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

Precisielandbouw

Precisielandbouw is een techniek waarbij planten met behulp van technologische toepassingen heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Hoewel het veel voordelen biedt, gebruiken boerenbedrijven het nog niet op grote schaal. Dit komt door complexiteit, onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van toepassingen voor precisielandbouw.

Mechanische onkruidbestrijding

Mechanische onkruidbestrijding is het met behulp van machines verwijderen van ongewenste kruiden. Mechanische bestrijding is minder belastend voor het milieu dan bestrijding met herbiciden, chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Men gebruikt: eggen, schoffel, torsie- en vingerwieders, - de Radis:Deze machine werkt met lichtsensoren die de plantplaats bepalen, de Robocrop . Deze machine en camera kan de plantplaats bepalen. de Robovator, de plantplaats wordt ook hier bepaald met een camera, één camera per gewasrij. de intrarijwieder. deze machine werkt ook met één camera voor drie rijen en met ondersteuning van licht. Zie hier voor deze geavanceerde mechanische onkruid bestrijding.

Moderne veredeling

Moderne veredeling of CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats) CAS (CRISPR-associated genes & proteins) wordt gene editing genoemd, omdat je heel precies kleine verbeteringen in 'de tekst' van het DNA kunt aanbrengen. Ze beloven vooral op het gebied van resistentie een flinke versnelling in de veredeling. Dat is nodig, omdat we de milieuschade door chemische gewasbescherming willen terugdringen.
In planten kan de productie van inhoudsstoffen zoals vetten en oliën, heel nauwkeurig worden bijgestuurd, zodat de planten de beste inhoudsstoffen maken. En in tarwe kunnen gluten zó aangepast worden dat ook coeliakie-patiënten veilig tarwe en tarweproducten kunnen eten.

Sensor technologie

Er kan gebruik gemaakt worden van sensoren die direct aan spuitmachines gekoppeld zijn en die biomassascans leveren voor variabel gedoseerde on-the-go bespuitingen.Door een Kinect-camera voor het scannen van bloesem en vruchtontwikkeling, is het mogelijk geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig precieze informatie te verzamelen tijdens de teeltcyclus, is de teler in staat om indien nodig tijdig in te grijpen en beter te plannen van het doseren, van onkruidbestreidingsmiddelen en kunstmest.
Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun gewassen. Er kan gebruik gemaakt worden van het aanbod aan satelliet- of dronebeelden in de periode dat ziektebestrijding speelt.
Via gps is het mogelijk de rijpaden van de tractor op de akker te optimaliseren, zodat zo weinig mogelijk inklinking op de akkers plaatsvindt.
Via satellietbeelden, beelden van drones, camera's en sensoren is het mogelijk te komen tot onkruidbestrijding via onkruiddetectie, Beregeningsadvies op maat. bescherming legnesten en fauna in grasland, precisiebemesting grasland, het Variabel poten aardappelen, variabel bemesten, Variabel bodemherbiciden, plaatsspecifiek bekalken, Variabel loofdoden en plaatsspecifiek granulaat

Strokenteelt


strokenteelt
Grote oppervlakten met één gewas zijn kwetsbaar. Ëén plaaginsect of schimmel kan het hele perceel aantasten. Op zo’n groot perceel kan namelijk geen enkele natuurlijke vijand van het plaaginsect overleven: er is bijvoorbeeld te weinig voedsel en er zijn geen mogelijkheden om te schuilen.

De oplossing zoeken onderzoekers in meer diversiteit binnen een perceel. Dat biedt de nuttige organismen het hele jaar door voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. En dat maakt weer dat plaaginsecten het moeilijk krijgen en niet of nauwelijks schade kunnen toebrengen aan de gewassen. Om die diversiteit binnen een perceel te verhogen testen de onderzoekers strokenteelt uit. Op stroken van 3 meter breed telen ze zes verschillende gewassen naast elkaar. Daarnaast maken ze zo veel mogelijk gebruik van vaste rijpaden zodat de grond alleen plaatselijk verdicht wordt. Dit is gunstig voor het bodemleven.

Deze maatregelen komen ten goede aan de diversiteit in bodemleven in en op de grond. Dat profiteert van schuilmogelijkheden en van voedsel gedurende het hele jaar. Wordt het ene gewas geoogst, dan is er nog een ander gewas over. Bovendien blijft de grond nooit lang kaal omdat er na de oogst zo snel mogelijk een groenbemesters geteeld wordt.

Op deze manier ontstaat een ‘weerbaar’ landbouwsysteem. Zodra het systeem verstoord wordt, ontstaat snel een nieuw evenwicht, zonder dat de landbouwproductie in gevaar komt en zonder dat de teler hoeft in te grijpen: het systeem kan zelf de veranderingen opvangen. Het ‘bestrijdt’ bijvoorbeeld ziekten en plagen voordat ze schade kunnen veroorzaken en is beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte of heftige neerslag.

Onderzocht wordt of moderne technieken behulpzaam zijn strokenteelt rendabel te maken, zoals precisietechnieken die gebruik maken van gps, ict en geavanceerde sensoren.

Subcategorieën

  • termen en definities
    Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
    Aantal artikelen:
    32