8. Donut economie kan de mens en de aarde redden

Wij zijn allemaal econoom


In dit laatste hoofdstuk wat eigenlijk een epiloog is, probeert Raworth de lezer een hart onder de riem te steken. Zij begint met te stellen dat je er altijd van moet uitgaan dat het glas half vol is in plaats van halfleeg. Echter besluit zij dit hoofdstuk, met een aantal tabellen die laten zien, hoe somber zij gestemd is over de toekomst van de mensheid. Om het glas helemaal vol te krijgen is er nog zeer veel werk te verrichten.
Het zijn de gegevens in die tabellen die Raworth deden beseffen hoe urgent de huidige situatie is voor alle bewoners van het ruimteschip aarde. Het heeft haar gedreven tot het schrijven van een scenario om de Aarde en al zijn bewoners voor de toekomst zeker te stellen.
Een boek dat briljant is in die zin dat het realistische een andere mogelijkheid beschrijft dan de huidige groei-economie en tegelijkertijd de mogelijkheid laat zien dat er ook op een andere manier vooruitgang voor de mensheid is. Niet zo zozeer vooruitgang in welvaart als vooruitgang in welzijn.
Het boek ademt idealisme en heeft tegelijkertijd oog voor de huidige realiteit en laat zien hoe moeilijk het is een verandering in het patroon van handelen en denken van mensen, aan te brengen.
De eerste tabel beschrijft de binnenste rand van de donut zoals die er vandaag de dag uitziet en laat zien dat het met de sociale- en levens-voorwaarden van een groot aantal mensen op deze planeet nog pover gesteld is. Dat gebeurt in twaalf gebieden zie hier beneden .
Indicatoren voor fundamentele levensvoorwaarden
Een nadere beschrijving van de indicatoren vindt je in dit artikel van de Lancet:
De bronnen van deze cijfers komen van de Wereldbank, de Wereld Gezondheidsorganisatie, de UNDP, UNESCO, UNICEF, OECD, Gallup, ITU, UN, etc. Tabel 2, beschrijft het ecologisch plafond dus de buitenste rand van de dougnut en laat door 9 indicatoren zien waar de mensheid de aarde vandaag de dag op een gevaarlijke manier belast.
het ecologisch plafond dat niet overschreden mag worden
Bron: Steffen W, Richardson K, Rockström J, C.S.. 2015.

Klimaatverandering
Wanneer broeikasgassen zoals CO2, methaan en stikstofoxide in de lucht vrijkomen, komen ze in de atmosfeer en versterken het natuurlijke broeikaseffect van de aarde, waardoor meer warmte in de atmosfeer terechtkomt. Dit resulteert in opwarming van de aarde waarvan de gevolgen onder meer stijgende temperaturen, vaker voorkomende weersomstandigheden en zeespiegelstijging zijn.
Verzuring Oceanen:
Ongeveer een kwart van koolstofdioxide uitgestoten door menselijke activiteit wordt opgelost in de oceanen, waar het zich vormt tot koolzuur en de pH van het oppervlaktewater verlaagt. Deze zuurgraad vermindert de beschikbaarheid van carbonaat-ionen die een essentiële bouwsteen zijn die door veel maritieme soorten wordt gebruikt voor de vorming van schelp en skelet. Dit maakt het moeilijk voor organismen zoals koralen, schaaldieren en plankton om te groeien en te overleven, waardoor het ecosysteem van de oceaan en zijn voedselketen in gevaar worden gebracht.
Chemische vervuiling:
Wanneer giftige stoffen, zoals synthetische- organische verontreinigende stoffen en zware metalen, vrijkomen in de biosfeer, kunnen ze daar zeer lang blijven, met effecten die mogelijk onomkeerbaar zijn. Wanneer ze zich ophopen in het weefsel van vogels en zoogdieren, verminderen ze de vruchtbaarheid en veroorzaken genetische schade, waardoor ecosystemen op het land en in de oceanen, gevaar lopen.
Stikstof en fosfor belasting van landbouwgrond
Reactieve stikstof en fosfor worden veel gebruikt in kunstmest. Slechts een klein deel daarvan wordt opgenomen door gewassen. Het grootste deel van het overschot loopt weg in rivieren, meren en oceanen, waar het algenbloei veroorzaakt en het water groen kleuren. Deze algen kunnen giftig zijn en ze kunnen het andere waterleven doden doordat ze te veel zuurstof gebruiken. Vermindering van zoet water
Water is essentieel voor het leven en wordt veel gebruikt door landbouw, industrie en huishoudens. Excessief gebruik van water, kan echter meren, rivieren en watervoerende lagen beschadigen,droog laten vallen, ecosystemen beschadigen en de hydrologische cyclus en klimaat veranderen
Landconversie:
Door menselijk gebruik, de groei van steden en snelwegen, verminderen bossen en wetlands , landbouwgrond.
De koolstofbronnen van de aarde verzwakken, vernietigen rijke habitat van wilde dieren en ondermijnen de rol van het land.
Verlies van biodiversiteit
Een afname van het aantal en de variëteit van levende soorten beschadigt de integriteit van ecosystemen en versnelt het uitsterven van soorten. Hierdoor neemt het risico van abrupte en onomkeerbare veranderingen in ecosystemen toe, waardoor hun veerkracht afneemt. Hun vermogen om te voorzien in voedsel, brandstof, vezels en om het leven te ondersteunen wordt ondermijnd.
Luchtvervuiling:
Microdeeltjes, of aërosolen, uitgestoten in de lucht - zoals rook, stof en verontreinigende gassen - kunnen het levende organismen beschadigen. Bovendien hebben ze een wisselwerking met de waterdamp in de lucht en beïnvloeden ze de vorming van wolken. Wanneer uitgestoten in grote volumes kunnen deze aerosolen regionale neerslagpatronen significant veranderen, inclusief het verschuiven van de timing en locatie van
moessonregens in tropische gebieden.
Dunner worden van de ozonlaag
De stratosferische ozonlaag van de aarde filtert ultraviolette straling van de zon. Sommige door de mens gemaakte chemische stoffen, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) zullen, indien ze vrijkomen in de stratosfeer, de ozonlaag afbreken, waardoor de aarde en haar bewoners wordt blootgesteld aan de schadelijke Uv-stralen van de zon.

Toekomstige meetpunten van de donut

De donut van sociale en planetaire grenzen zal blijven evolueren. De sociale basis - inclusief de dimensies, indicatoren, drempels en gegevens - zullen verder worden herzien als internationaal overeengekomen sociale normen en normen blijven evolueren en als verbeterde internationale gegevens beschikbaar komen. Toekomstige meetpunten van het sociale domein zouden bijvoorbeeld indicatoren kunnen bevatten met betrekking tot culturele rechten, veerkracht en welzijn van de gemeenschap en individu.

Evenzo zullen de dimensies, stuurvariabelen, drempels en gegevens van het ecologische plafond verder worden herzien en verfijnd naarmate het wetenschappelijk onderzoek en het begrip van de planetaire grenzen voortschrijdt. Toekomstige herhaalde metingen kunnen bijvoorbeeld meer specifieke vormen van chemische verontreiniging omvatten.

Inhoud:

Inleiding en samenvatting Doughnut Economics
1. Verander het doel van economie
2. Kijk naar het volledige plaatje
3. Koester de menselijke aard
4. Doorgrond systemen
5. Hoe verdeel je welvaart?
6. Maak alleen wat je kunt hergebruiken
7. Agnostisch over groei
8. Donut economie kan de mens en de aarde redden